การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยรุ่นใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของไทย - Strengthening the new generation of Thai community in California to promote and protect the interests of Thailand


คำชี้แจง: แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยรุ่นใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของไทย” โดยนายมังกร ประทุมแก้ว นักการทูตชำนาญการพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 81 ของสำนักงาน ก.พ. ข้อมูลและความเห็นของท่านจะใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษานี้เท่านั้น จะไม่นำไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ในทางอื่น

Background: This questionnaire is a part of an individual study on "Strengthening the new generation of Thai community in California to promote and protect the interests of Thailand" by Mr. Mungkorn Pratoomkaew, Minister Counsellor, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, as part of the 81st Executive Program of the Office of Civil Service Commission, Royal Thai Government. The information and comments on this survey will be used for the purpose of this study only. It will not be referenced or used in other purpose.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question