ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿ.ಇಡಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವುದು. ಕುರಿತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉರ್ದು, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವವರು ದಿ : 25/07/2015 ರ ಒಳಗೆ ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question