GGAE Online Registration Form - Formulario de registro en línea de GGAE- Mẫu Đơn Ghi Danh Trực Tuyến GGAE
Please fill out this registration form to the best of your abilities, when received, you can expect to have a GGAE representative contact you shortly to inform you of your class options. Please allow us at least one week to contact.

Por favor complete este formulario de registro de la mejor manera posible. Espere que un representante de GGAE se comunique con usted para informarle sobre sus opciones de clases. Permítanos al menos una semana para ponernos en contacto con usted.

Xin vui lòng điền vào mẫu đơn ghi danh với khả năng hiểu biết tốt nhất của quý vị. Sau khi chúng tôi nhận được, quý vị sẽ được đại diện của Trung Tâm Giáo Dục Tráng Niên Garden Grove liên lạc để thông báo về việc chọn lớp học. Xin vui lòng chờ ít nhất một tuần để chúng tôi liên lạc lại.

Non-Discrimination Statement: Garden Grove Unified School District prohibits discrimination, harassment, intimidation and bullying in educational programs, activities, or employment on the basis of actual or perceived ancestry, age, color, disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sex, sexual orientation, parental, pregnancy, family or marital status, military status or association with a person or a group with one or more of these actual or perceived characteristics. Uniform complaint procedures are on the GGUSD.US website

Lời Tuyên Bố Chống Sự Phân Biệt Đối Xử: Học Khu Garden Grove cấm các hành vi phân biệt đối xử, quấy rối, đe doạ và bắt nạt trong các chương trình giáo dục, các hoạt động, hoặc tuyển dụng dựa vào cơ sở lập luận thực tế hay chủ quan về nguồn gốc tổ tiên, tuổi tác, màu da, khuyết tật, giới tính, định hướng giới tính, sự biểu lộ giới tính, quốc tịch, chủng tộc hoặc sắc tộc, tín ngưỡng, xu hướng tình dục, làm cha mẹ, mang thai, tình trạng hôn nhân gia đình, tình trạng quân đội hoặc có liên quan đến một người hoặc một nhóm người với một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hay chủ quan. Các quy trình khiếu nại đồng nhất có trên trang mạng GGUSD.US
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
What Type of classes are you looking for? (Please see the course catalog on our website for detailed descriptions) ¿Qué tipo de clases está buscando? (Consulte el catálogo de cursos en nuestro sitio web para obtener descripciones detalladas) Các lớp học nào quý vị đang tìm kiếm? (Vui lòng xem chi tiết danh sách các khoá học trên trang mạng của chúng tôi) *
What is your First Name? ¿Cuál es su primer nombre? Tên và tên lót của quý vị là gì? *
What is your Last Name? ¿ Cuál es su apellido? Họ của quý vị là gì? *
What is your Birthdate? Month/Day/Year ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Mes/Dia/Año Ngày sinh của của quý vị là gì? Tháng/Ngày/Năm *
MM
/
DD
/
YYYY
What is your Mailing Address? ¿Cual es su dirección? Địa chỉ liên lạc của quý vị là gì? *
What is your Phone Number? ¿Cuál es su número de teléfono? Số điện thoại của quý vị là gì? *
What is your gender? ¿Cuál es su género? Giới tính của quý vị là gì? *
What is your preferred time to go to school? ¿A qué hora prefiere ir a la escuela? Quý vị muốn chọn học vào giờ nào? *
What country were you born in? ¿En qué país nació usted? Bạn được sinh ra tại quốc gia nào? *
How many TOTAL years of school have you taken in America and in your home country? ¿Cuántos años EN TOTAL estudio en la escuela--en los Estados Unidos y sumando los años que estudio en su país? Quý vị đã học TỔNG CỘNG bao nhiêu năm tại nước nhà của mình và tại Hoa Kỳ ? *
What is the highest diploma or degree you have earned? ¿Cuál es el título más alto que ha obtenido? Chứng chỉ hay văn bằng cao nhất mà quý vị đã đạt được là gì? *
Did your earn your diploma or degree outside of the U.S? ¿Obtuvo su diploma o titulo fuera de los estados unidos? Quý vị đã lấy bằng tốt nghiệp trung học hoặc đại học ở ngoài Hoa Kỳ chưa? *
Are you Hispanic or Latino? ¿Es Hispano/Latino? Quý vị là người gốc Tây Ban Nha hay Mỹ La Tinh? *
What is your Race? ¿Cuál es su raza? Chủng tộc của quý vị là gì? *
What is your Native Language? ¿Cuál es su idioma nativo? Ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị là gì? *
Why are you coming to school? Please select up to two(2) options. ¿Por qué viene a la escuela? Eliga dos opciones. Mục đích đi học của quý vị là gì? Vui lòng chọn ít nhất 2 câu trả lời. *
Required
What is your Labor Force Status? ¿Cuál es su situación laboral? Tình trạng nghề nghiệp của quý vị như thế nào? *
Employment Barriers - Mark any that apply - Barreras de empleo - marque todo lo que corresponda - Các trở ngại kiếm việc làm - đánh dấu vào ô thích hợp *
Required
Personal Status - Mark Any that Apply - Estado personal: marque los que correspondan - Tình trạng cá nhân - Đánh dấu bất kỳ ô nào *
Required
Mark All Programs you participate in - Đánh dấu vào tất cả các chương trình mà quý vị được hỗ trợ *
Required
How many children under the age of 18 do you have? ¿Cuántos hijos menores de 18 años tiene? Quý vị có bao nhiêu đứa con dưới 18 tuổi? *
CalWORKS eligibility - Is your Income - Elegibilidad para CalWORKS - qué opción representa sus ingresos - Các yếu tố hội đủ điều kiện CalWORKS - Thu nhập của quý vị *
What level of English speaking do you think you have? ¿Qué nivel de Inglés cree que tiene usted? Quý vị nghĩ khả năng nói tiếng Anh của mình ở trình độ nào? *
Do you have a computer with reliable internet access at home? ¿Tiene una computadora con acceso confiable al Internet en casa? Quý vị có máy vi tính kết nối mạng tại nhà hay không?
How did you hear about our school? ¿Como se enteró de nuestra escuela? Làm thế nào mà quý vị biết đến trường của chúng tôi? *
Have you attended Lincoln Education Center before? // ¿Ha asistido antes al Centro de Educación de Lincoln? // Trước đó quý vị có từng học tại Trung Tâm Giáo Dục Lincoln không? *
Would you prefer to take class In-Person or Online? ¿Prefiere tomar clases en persona o en línea? Quý vị muốn đến trường học hay học qua mạng tại nhà? *
For ESL Students, which school would you like to attend? / Para los estudiantes de ESL, ¿a qué escuela le gustaría asistir? / Đối với học viên ESL, quý vị muốn theo học trường nào?
Clear selection
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Garden Grove Unified School District. Report Abuse