สำเนาของ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลท่าศาลา
Clear selection
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
Required
3.ระดับการศึกษาสูงสุด *
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2.1 ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล / เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.2 ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.3 ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพอ่อนโยน การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล) *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.5 ภาพรวมต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าศาลา *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
3.ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
วัน / เดือน /ปี ที่ตอบ *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy