Ankieta - rekreacyjna atrakcyjność lasu
W ostatnim czasie rekreacja na wolnym powietrzu staje się coraz bardziej pożądanym pożytkiem z lasu. Głównym celem tego badania jest poznanie Pani(a) opinii czy i w jakim stopniu poniższe cechy wpływają na rekreacyjną atrakcyjność lasu.

Prosimy, aby w tym badaniu dokonał(a) Pan(i) wyboru w dwóch różnych wariantach, w pierwszym wariancie biorąc pod uwagę wyłącznie swoje własne preferencje, natomiast w drugim wariancie, proszę dokonać wyboru z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las. Prosimy, aby w tym przypadku wziął(ęła) Pan(i) pod uwagę swoje doświadczenie zawodowe i dokonał(a) uszeregowania jako ekspert, który stara się możliwie najlepiej ocenić jakie cechy, w jakim stopniu, przyczyniają się, według odwiedzających las ludzi, do poprawy rekreacyjnej atrakcyjności lasu.

W badaniu uwzględniono cechy, które okazały się być istotne w tego typu badaniach przeprowadzonych w innych krajach. Oceniane cechy to:
1. Typ lasu
2. Liczba gatunków drzew tworzących drzewostan
3. Wiek drzewostanu
4. Zróżnicowanie wiekowe drzewostanu
5. Wysokość runa
6. Rozmieszczenie drzew w drzewostanie
7. Skraj lasu
8. Leżanina i posusz stojący (tzw. „martwe drewno”)
9. Podrost i/lub podszyt
10. Wielkość pozyskania
11. Pozostałości po pracach leśnych
12. Obecność infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
13. Zmienność lasu ze względu na jego typ i wiek

Pragniemy zaznaczyć, że oceny dotyczą tych partii lasu, które znajdują się w zasięgu wzroku odwiedzającego las.

Dokonując wyboru jednego z trzech wariantów przedstawionych przy każdej z 13 wyżej wymienionych cech lasu proszę pamiętać, że ludzie odwiedzają las kierując się różnymi motywami, np. spacer, zbiór grzybów i owoców runa, obserwacje przyrody, uprawianie sportu, fotografia, polowanie, itp.

Zgromadzone dane będą analizowane na poziomie zbiorczym, a otrzymane wyniki zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych. Badanie jest anonimowe.
Pana(i) płeć *
Pana(i) wiek *
Czy ukończył(a) Pan(i) technikum leśne? *
Czy obecnie studuje Pan(i) na Wydziale Leśnym? *
Jeśli tak to na którym roku?
Czy ukończył(a) Pan(i) studia leśne? *
Czy ukończył(a) Pan(i) staż zawodowy po ukończeniu studiów? *
Czy uczestniczył(a) Pan(i) w studiach podyplomowych? *
Czy jest /był(a) Pan(i) uczestnikiem(czką) studiów doktoranckich? *
Czy posiada Pan(i) stopień/tytuł naukowy? *
Zajmowane stanowisko (nie tylko w PGL LP) *
Długość stażu zawodowego w latach *
1a) TYP LASU (warianty: IGLASTY, MIESZANY, LIŚCIASTY) *
Ocena ankietowanego
1b) TYP LASU (warianty: IGLASTY, MIESZANY, LIŚCIASTY) *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
2a) LICZBA GATUNKOW DRZEW TWORZĄCYCH DRZEWOSTAN (warianty: 1, 2-4, 5 i więcej gatunków) *
Ocena ankietowanego
2b) LICZBA GATUNKOW DRZEW TWORZĄCYCH DRZEWOSTAN (warianty: 1, 2-4, 5 i więcej gatunków) *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
3a) WIEK DRZEWOSTANU GŁÓWNEGO (warianty: młody - do 40 lat, średniego wieku od 50 do 90 lat, dojrzały 100 i więcej lat) *
Ocena ankietowanego
3b) WIEK DRZEWOSTANU GŁÓWNEGO (warianty: młody - do 40 lat, średniego wieku od 50 do 90 lat, dojrzały 100 i więcej lat) *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
4a) STRUKTURA WIEKOWA DRZEWOSTANU (warianty: równowiekowy, dwóch klas wieku, różnowiekowy) *
Ocena ankietowanego
4b) STRUKTURA WIEKOWA DRZEWOSTANU (warianty: równowiekowy, dwóch klas wieku, różnowiekowy) *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
5a) WYSOKOŚĆ RUNA (warianty: brak runa, średnio-wysokie, wysokie) *
Ocena ankietowanego
5b) WYSOKOŚĆ RUNA (warianty: brak runa, średnio-wysokie, wysokie) *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
Przykładowe warianty wysokości runa
6a) ROZMIESZCZENIE DRZEW (warianty: regularne, średnio-regularne, nieregularne) *
Ocena ankietowanego
6b) ROZMIESZCZENIE DRZEW (warianty: regularne, średnio-regularne, nieregularne) *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
7a) SKRAJ LASU (warianty: regularny i brak ekotonu, nieregularny i brak ekotonu, nieregularny z ekotonem). *
Ocena ankietowanego
7b) SKRAJ LASU (warianty: regularny i brak ekotonu, nieregularny i brak ekotonu, nieregularny z ekotonem). *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
8a) LEŻANINA I POSUSZ STOJĄCY (tzw. „martwe drewno”) (warianty: brak, niezbyt dużo, dużo) *
Ocena ankietowanego
8b) LEŻANINA I POSUSZ STOJĄCY (tzw. „martwe drewno”) (warianty: brak, niezbyt dużo, dużo) *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
9a) PODROST I/LUB PODSZYT (warianty: brak, niezbyt obfity, obfity) *
Ocena ankietowanego
9b) PODROST I/LUB PODSZYT (warianty: brak, niezbyt obfity, obfity) *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
10a) WIELKOŚĆ POZYSKANIA DREWNA ma potencjalnie duże znaczenie dla tego, jak las wygląda. Prosimy, aby biorąc pod uwagę tę cechę skupił(a) się Pan(i) jedynie na wizualnych aspektach pozyskania drewna. Wielkość pozyskania przedstawiono w trzech wariantach: 1) Mała - W trakcie 5 km spaceru po lesie brak widocznych śladów pozyskania drewna (np. tylko cięcia przygodne). 2) Umiarkowana - W trakcie 5 km spaceru po lesie widoczne ślady pozyskania drewna w postaci fragmentów lasu, w których usunięto większość drzew (rębnia częściowa). 3) Duża - W trakcie 5 km spaceru spotyka się fragmenty lasu o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, gdzie usunięto wszystkie drzewa (zrąb zupełny). *
Ocena ankietowanego
10b) WIELKOŚĆ POZYSKANIA DREWNA ma potencjalnie duże znaczenie dla tego, jak las wygląda. Prosimy, aby biorąc pod uwagę tę cechę skupił(a) się Pan(i) jedynie na wizualnych aspektach pozyskania drewna. Wielkość pozyskania przedstawiono w trzech wariantach: 1) Mała - W trakcie 5 km spaceru po lesie brak widocznych śladów pozyskania drewna (np. tylko cięcia przygodne). 2) Umiarkowana - W trakcie 5 km spaceru po lesie widoczne ślady pozyskania drewna w postaci fragmentów lasu, w których usunięto większość drzew (rębnia częściowa). 3) Duża - W trakcie 5 km spaceru spotyka się fragmenty lasu o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, gdzie usunięto wszystkie drzewa (zrąb zupełny). *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
11b) POZOSTAŁOŚCI PO ZASTOSOWANYCH CIĘCIACH (warianty: brak, niezbyt dużo, dużo) *
Ocena ankietowanego
11b) POZOSTAŁOŚCI PO ZASTOSOWANYCH CIĘCIACH (warianty: brak, niezbyt dużo, dużo) *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
12a) INFRASTRUKTURA REKREACYJNA. Atrakcyjność rekreacyjna lasu może być również związana z obecnością miejsc przystosowanych do rekreacji. Cecha ta została przedstawiona w trzech wariantach: BRAK – brak miejsc przystosowanych do wypoczynku, ŚREDNI – w lesie znajdują się miejsca piknikowe oraz wiaty, WYSOKI – w lesie znajdują się miejsca piknikowe, wiaty oraz są wytyczone ścieżki dydaktyczne. *
Ocena ankietowanego
12b) INFRASTRUKTURA REKREACYJNA. Atrakcyjność rekreacyjna lasu może być również związana z obecnością miejsc przystosowanych do rekreacji. Cecha ta została przedstawiona w trzech wariantach: BRAK – brak miejsc przystosowanych do wypoczynku, ŚREDNI – w lesie znajdują się miejsca piknikowe oraz wiaty, WYSOKI – w lesie znajdują się miejsca piknikowe, wiaty oraz są wytyczone ścieżki dydaktyczne. *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
13a) ZMIENNOŚĆ LASU ZE WZGLĘDU NA JEGO TYP I WIEK Przez zmienność lasu rozumiemy zróżnicowanie typów lasu i wieku drzew w obrębie odwiedzanego lasu. Cechę tę zobrazowaliśmy tym, jak w trakcie spaceru będzie się zmieniał wygląd lasu. Rodzaje zmienności lasu przedstawiono w trzech wariantach: 1) TEN SAM TYP LASU W TYM SAMYM WIEKU - w trakcie 5 km spaceru las jest przez cały czas bardzo podobny, to znaczy rosną w nim drzewa tego samego gatunku w tym samym wieku. 2) TEN SAM TYP LASU ALE W RÓŻNYM WIEKU - w trakcie 5 km spaceru las jest bardzo podobny jeżeli chodzi o rosnące w nim gatunki drzew, czyli na całej trasie może być albo iglasty, albo mieszany, albo liściasty. Jednak mijane w trakcie spaceru lasy określonego typu różnią się strukturą wiekową (mogą być naprzemiennie równowiekowe, dwóch różnych klas wieku, lub/i różnowiekowe). 3) RÓŻNE TYPY LASY I RÓŻNY WIEK - w trakcie 5 km spaceru występuje każdy z trzech typów lasu (las iglasty, mieszany i liściasty). Fragmenty lasów różnych typów różnią się także strukturą wiekową. Innymi słowy, las taki ma charakter mozaikowy, bowiem składa się z fragmentów, które będąc jednorodne w obrębie małych powierzchni, jednocześnie różnią się pomiędzy sobą, zarówno składem gatunkowym (las iglasty, mieszany, liściasty), jak i strukturą wiekową (równowiekowe, dwóch klas wieku, różnowiekowe) . *
Ocena z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
13b) ZMIENOŚĆ LASU ZE WZGLĘDU NA JEGO TYP I WIEK Przez zmienność lasu rozumiemy zróżnicowanie typów lasu i wieku drzew w obrębie odwiedzanego lasu. Cechę tę zobrazowaliśmy tym, jak w trakcie spaceru będzie się zmieniał wygląd lasu. Rodzaje zmienności lasu przedstawiono w trzech wariantach: 1) TEN SAM TYP LASU W TYM SAMYM WIEKU - w trakcie 5 km spaceru las jest przez cały czas bardzo podobny, to znaczy rosną w nim drzewa tego samego gatunku w tym samym wieku. 2) TEN SAM TYP LASU ALE W RÓŻNYM WIEKU - w trakcie 5 km spaceru las jest bardzo podobny jeżeli chodzi o rosnące w nim gatunki drzew, czyli na całej trasie może być albo iglasty, albo mieszany, albo liściasty. Jednak mijane w trakcie spaceru lasy określonego typu różnią się strukturą wiekową (mogą być naprzemiennie równowiekowe, dwóch różnych klas wieku, lub/i różnowiekowe). 3) RÓŻNE TYPY LASY I RÓŻNY WIEK - w trakcie 5 km spaceru występuje każdy z trzech typów lasu (las iglasty, mieszany i liściasty). Fragmenty lasów różnych typów różnią się także strukturą wiekową. Innymi słowy, las taki ma charakter mozaikowy, bowiem składa się z fragmentów, które będąc jednorodne w obrębie małych powierzchni, jednocześnie różnią się pomiędzy sobą, zarówno składem gatunkowym (las iglasty, mieszany, liściasty), jak i strukturą wiekową (równowiekowe, dwóch klas wieku, różnowiekowe) . *
Ocena expercka - z perspektywy ‘przeciętnej’ osoby odwiedzającej las w celach rekreacyjnych
OCENA ANKIETOWANEGO. Prosimy teraz dokonać uszeregowania poniższych cech od najbardziej do najmniej istotnej dla oceny rekreacyjnej atrakcyjności lasu. 1- najbardziej istotna, 13- najmniej istotna. *
W jednej kolumnie może się znaleźć tylko jedno zaznaczenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Typ lasu
Liczba gatunków tworzących drzewostan
Wiek drzewostanu
Struktura wiekowa drzewostanu
Wysokość runa
Rozmieszczenie drzew
Skraj lasu
Leżanina i posusz stojący
Obecność infrastruktury rekreacyjnej
Podrost i/lub podszyt
Wielkość pozyskania
Pozostałości po przeprowadzonych cięciach
Zmienność lasu
OCENA EXPERCKA. Prosimy teraz dokonać uszeregowania poniższych cech od najbardziej do najmniej istotnej dla oceny rekreacyjnej atrakcyjności lasu. 1- najbardziej istotna, 13- najmniej istotna. *
W jednej kolumnie może się znaleźć tylko jedno zaznaczenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Typ lasu
Liczba gatunków tworzących drzewostan
Wiek drzewostanu
Struktura wiekowa drzewostanu
Wysokość runa
Rozmieszczenie drzew
Skraj lasu
Leżanina i posusz stojący
Obecność infrastruktury rekreacyjnej
Podrost i/lub podszyt
Wielkość pozyskania
Pozostałości po przeprowadzonych cięciach
Zmienność lasu