แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ(Web OPAC) วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ(Web OPAC) ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของ สำนักวิทยบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมอบรม ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ กรุณาตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question