แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานการศึกษาดูงาน"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
คำชีัแจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมครูสู่ครูมืออาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูแกนนำฐานการเรียนรู้ฯ คณะกรรมการบริหารวิชาการและฝ่ายบริหาร พร้อมรับการประเมินจากสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
2. กำหนดการ การศึกษาดูงาน จัดขึ้นในวันศุกร์-เสาร์ ที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำหรับคณะกรรมการฯและครูแกนนำขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
3. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำผลการประเมินในการพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบบประเมินความพึงพอใจ
มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5 พึงพอใจมากที่สุด
4 พึงพอใจมาก
3 พึงพอใจปานกลาง
2 พึงพอใจน้อย
1 พึงพอใจน้อยที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์และชี้แจงวัตถุประสงค์การเข้าศึกษาดูงานฯ
2. ความเหมาะสมของจำนวนวัน ระยะเวลา/สถานศึกษาที่ศึกษาดูงาน
3. เนื้อหาการบรรยายมีความเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์
4. ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
5. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ถาวร และตัวอย่างการจัดทำฐานการเรียนรู้
6. บรรยากาศของสถานที่จัดศึกษาดูงานเอื้อต่อการเรียนรู้
7. สาระสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน และการนำเสนอ ครูและนักเรียนแกนนำ
8. ความสนใจและให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงานของผู้เกี่ยวข้อง
9. สามารถนําความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและชีวิตประจำวันได้
10.สรุปโดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจการศึกษาดูงานในครั้งนี้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการดำเนินงานครั้งต่อไป
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลกิจกรรม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055 304182 โทรสาร 055 304181 Website : http://www.bdc.ac.th E-mail academic.chinnaraj@gmail.com Facebook : พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy