แบบสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
Clear selection
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพ *
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
แบบประเมินนี้ต้องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ โปรดทำเครื่องหมาย /

ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง
ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
การค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์(สพข.11)ในระดับใด
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy