แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา
(สำหรับผู้บังคับบัญชาโดยตรงตอบ) หลักสูตรนายสิบอาวุโสรุ่นที่ 6
Email address *
ยศ ชื่อ สกุล ผู้สำเร็จการศึกษา *
หน่วย *
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่าทหารสื่อสาร เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข และเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อในการประเมิน
ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ *
5
4
3
2
1
1.สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งในการสื่อสาร หรือหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ
2.สามารถนำความรู้ที่เป็นประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการศึกษาเพิ่มเติมมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน
3.สามารถเสนอแนะความเห็นและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
4.สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น และหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติแห่งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่
ด้านทักษะพื้นฐานในการทำงาน *
5
4
3
2
1
6. สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ (ชกท.) ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีความสามารถในทางทฤษฎีกับปฏิบัติควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและนำผลการเรียนที่ได้รับเพิ่มจากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับหน่วยได้เป็นอย่างดี
ด้านบุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรม *
5
4
3
2
1
10. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน และหน่วย
11. มีปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
12. มีอุดมการณ์และจิตสำนึกของทหารอาชีพ
13. มีลักษณะผู้นำ มีพลังในทางสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
14. มีความตื่นตัว กระตือรือร้น และทันต่อสถานการณ์
15. ใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
16. ประพฤติตนตามกฎ ระเบียบ วินัยทหารและกฎเกณฑ์ของสังคม
17. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
18. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับแและทำงานเป็นทีมได้
19.กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
20. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
21. มีสุขภาพจิตดีและสามารถเผชิญปัญหาได้
22. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทหารสื่อสาร.