แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการวัดระดับการประเมินความความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการให้บริการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ มาใช้ปรับปรุงระบบการบริหารงานและการให้บริการในภารกิจด้านต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy