แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล”
ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ชื่อโรงเรียน (เฉพาะผู้บริหารและคุณครู)
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะศึกษานิเทศก์)
1.3 เพศ *
1.4 อายุ *
1.5 ตำแหน่งปัจจุบัน *
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2.1 กิจกรรม “รู้จักกับ Better Brain Program” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
2.1.1 รูปแบบกิจกรรม
2.1.2 สื่อ วัสดุอุปกรณ์
2.1.3 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
2.1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม
2.1.5 ความเป็นไปได้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
2.2 กิจกรรม “BBP1 : Learning Process” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
2.2.1 รูปแบบกิจกรรม
2.2.2 สื่อ วัสดุอุปกรณ์
2.2.3 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
2.2.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม
2.2.5 ความเป็นไปได้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
2.3 กิจกรรม “BBP 2 : Brain Move Lesson” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
2.3.1 รูปแบบกิจกรรม
2.3.2 สื่อ วัสดุอุปกรณ์
2.3.3 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
2.3.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม
2.3.5 ความเป็นไปได้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
2.4 กิจกรรม “BBP 3 Books & Learning Resources” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
2.4.1 รูปแบบกิจกรรม
2.4.2 สื่อ วัสดุอุปกรณ์
2.4.3 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
2.4.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม
2.4.5 ความเป็นไปได้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
2.5 กิจกรรม “BBP 4 : Boost EF Program” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
2.5.1 รูปแบบกิจกรรม
2.5.2 สื่อ วัสดุอุปกรณ์
2.5.3 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
2.5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม
2.5.5 ความเป็นไปได้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
2.6 กิจกรรม “BBP 4 : Boost EF Program” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
2.6.1 รูปแบบกิจกรรม
2.6.2 สื่อ วัสดุอุปกรณ์
2.6.3 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
2.6.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม
2.6.5 ความเป็นไปได้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
2.7 กิจกรรม “BBP 5 : Brain Food Menu” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
2.7.1 รูปแบบกิจกรรม
2.7.2 สื่อ วัสดุอุปกรณ์
2.7.3 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
2.7.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม
2.7.5 ความเป็นไปได้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
2.8 กิจกรรม “ออกแบบกิจกรรมในโรงเรียน” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
2.8.1 รูปแบบกิจกรรม
2.8.2 สื่อ วัสดุอุปกรณ์
2.8.3 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
2.8.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม
2.8.5 ความเป็นไปได้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
2.9 รูปแบบ (Model) *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
รูปแบบ (Model) การเสริมสร้างศักยภาพ นักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
2.10 กิจกรรม “วางแผนการนำ Better Brain Program ไปใช้” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
กิจกรรม “วางแผนการนำ Better Brain Program ไปใช้” (ผู้บริหาร/ครู/ใช้ในการออกแบบเรียนการสอน ศึกษานิเทศก์ ใช้ในการวางแผนการนิเทศ)
2.11 การดำเนินงาน *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
การดำเนินงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยภาพรวม
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อเอกสารและคู่มือที่ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
3.1 คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพสมองของนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
3.1.1 หลักการของคู่มือ
3.1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ
3.1.3 การกำหนดรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ
3.2 เอกสาร “ใบงานภาษาไทย เล่ม 1” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
3.2.1 ภาษาสื่อความหมายชัดเจน
3.2.2 ขนาดตัวอักษร
3.2.3 รูปภาพประกอบ
3.2.4 ขนาดของรูปเล่ม
3.2.5 เนื้อหามีความเหมาะสม ทันสมัย
3.3 เอกสาร “ใบงานภาษาไทย เล่ม 2” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
3.3.1 ภาษาสื่อความหมายชัดเจน
3.3.2 ขนาดตัวอักษร
3.3.3 รูปภาพประกอบ
3.3.4 ขนาดของรูปเล่ม
3.3.5 เนื้อหามีความเหมาะสม ทันสมัย
3.4 เอกสาร “ใบงานภาษาไทย เล่ม 3” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
3.4.1 ภาษาสื่อความหมายชัดเจน
3.4.2 ขนาดตัวอักษร
3.4.3 รูปภาพประกอบ
3.4.4 ขนาดของรูปเล่ม
3.4.5 เนื้อหามีความเหมาะสม ทันสมัย
3.5 เอกสาร “ใบงานคณิตศาสตร์ เล่ม 1” *
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
ปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด
3.5.1 ภาษาสื่อความหมายชัดเจน
3.5.2 ขนาดตัวอักษร
3.5.3 รูปภาพประกอบ
3.5.4 ขนาดของรูปเล่ม
3.5.5 เนื้อหามีความเหมาะสม ทันสมัย