แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน โครงการคุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี นี้จัดทำขึ้นโดยงานสมพันธ์ชุมชน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมฯ จากการดำเนินงานเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์
2. กำหนดการจัดพิธีถวายพระพร ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.ณ โดมศรีพุทธา คณาพัฒน์ จากด้วยในวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อโครงการคุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ขอให้ท่านคลิกเลือกตอบข้อมูลพื้นฐานตามความเป็นจริงของท่าน ดังต่อไปนี้
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. พิธีถวายราชสักการะและกล่าวสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล
2. การประชาสัมพันธ์และประสานสื่อมวลชน
3. พิธีวางพานพุ่มทอง-เงิน
4. การจัดการแสดง รำถวายพระพร
5. รูปแบบ ระยะเวลาและการจัดสถานที่ การมีส่วนร่วมมีความเหมาะสม
6. การจัดเตรียมเครื่องราชสักการะ
7. การประดับ แสงสีและควบคุมเครื่องเสียง
8. บรรยากาศพิธีลงนามถวายพระพร
9. การออกแบบจัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติ
10. การดำเนินงานในภาพรวมตลอดกิจกรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจกรรมครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinnaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service