GDPR - vyžiadanie nezáväznej cenovej ponuky
Na základe nižšie uvedených základných údajov Vám vypracujeme cenovú ponuku na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle nového nariadenia EU - GDPR. Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie ponúkame už od 990,- Eur.
Údaje o obchodnej spoločnosti
Názov obchodnej spoločnosti *
IČO *
Kontaktná osoba *
Telefón *
Email *
Charakteristika spoločnosti
Stručne popíšte Vašu spoločnosť a uveďte čím sa Vaša spoločnosť zaoberá:
Počet prevádzok? *
Celkový počet zamestnancov *
Dokopy zamestnanci dohodári, brigádnici, ...
Počet zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje *
Zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi – napr. personalista, účtovník, asistentka riaditeľa a pod.
Aké informačné systémy (evidencie) vediete? *
Required
Aké osobné údaje spracúvate v týchto evidenciach? *
Required
Aká je forma vašich evidencií všeobecne?
Clear selection
V akej forme vediete účtovné doklady? *
V akej forme vediete korporátne dokumenty? *
Napríklad spoločenská zmluva, návrh na zápis do obchodného registra, stanovy a ďalšie dokumenty, ktorými ste zakladali spoločnosť.
Spracúvate osobné údaje aj v rámci súdnych sporov alebo mimosúdneho vymáhania pohľadávok? *
Aké zabezpečenie používate pri ochrane údajov? *
Required
Prenášate osobné údaje do zahraničia? *
Spracúvate osobné údaje aj prostredníctvom externej osoby? *
Napríklad prostredníctvom externého účtovníka, externý personalista, školiteľ BOZP, iné.
Spracúvate si účtovníctvo vo vlastnej réžií alebo máte externú účtovníčku/účtovnú firmu? *
Ako odovzdávate účtovníkovi účtovné doklady na spracovanie? *
Zasielate faktúry klientom emailom? *
Zasielajú Vám dodávatelia faktúry emailom? *
Kto nahlasuje a odhlasuje zamestnancov do/zo Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní? *
Spracúvate osobné údaje v PC s pripojením na internet? *
Máte webovú stránku spoločnosti? *
Uveďte webovú adresu tejto stránky.
Prevádzkujete kamerový systém vo verejne prístupných priestoroch? *
napríklad okolie budovy, chodník pred budovou, ...
Monitorujete kamerovým systémom aj priestor verejnosti neprístupný? *
Napríklad priestory budovy, kam sa verejnosť nedostane bez sprievodu alebo napr. kľúča.
Máte zavedený na kontrolu zamestnancov kontrolný mechanizmus podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce? *
Napríklad kamerový systém, gps, kontrola mailov, telefonátov a pod.
Ako vediete spisy zamestnancov? *
Máte napr. osobný spis zamestnanca, kde máte jeho životopis, doklad o vzdelaní a pod.?
Prenajímate si server od tretej osoby? *
Kto Vám spravuje siete alebo server? *
Zverejňujete spracúvané osobné údaje? *
Napríklad kontakt na zamestnancov na internete alebo na tlačených dokumentoch, fotky na internete, ...
Súhlas s poskytnutím osobných údajov
Kliknutím na príslušné políčko a následným odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon") poskytujem spoločnostiJarabica, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 47 454 831 (ďalej len „Organizátor“), dobrovoľný súhlas bez výhrad na spracovanie osobných údajov dotknutej osoby na účely vyhotovenia nezáveznej cenovej ponuky v rozsahu poskztnutých osobných údajov. Poskytnutý súhlas na spracovanie osobných údajov dotknutá osoba udeľuje Organizátorovi na neurčitý čas. Dotknutá osoba je oprávnená súhlas za podmienok ustanovených zákonom kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas písomným oznámením doručeným Organizátorovi. V zmysle ustanovenia §28 zákona Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo na základe písomnej žiadosti u Organizátora vyžadovať:a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané.b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracúvanie.d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam/odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych údajov, jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím lehoty jeho platnosti.Dotknutá osoba vyhlasuje a odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára potvrdzuje, že Organizátorovi poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.Dotknutá osoba tiež vyhlasuje a odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára potvrdzuje, že údaje poskytla dobrovoľne, je si vedomá dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bola poučená o existencii jej práv ako dotknutej osoby a bola informovaná v zmysle ustanovení § 15 a § 28 a nasl. zákona. Účastník môže uplatniť svoje práva spôsobmi uvedenými v zákone o ochrane osobných údajov. Účastník môže pri podozrení, že jeho Osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov/podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy