เสนอชื่อผู้เข้าชิง"คนบันดาลไฟ AWARDS"
คนบันดาลไฟ AWARDS

เปิดรับการเสนอชื่อผู้เหมาะสม และมีคุณสมบัติเข้าชองรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ คนบันดาลไฟ อวอร์ด เพื่อเชิดชูแนวคิด บุคคล กลุ่มคน องค์กร ที่ส่งเสริม และร่วมสร้างสังคม ในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ เพื่อสร้างความตระหนัก สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อการใช้พลังงานได้อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน ( Green Energy พลังงานสะอาดเพื่อโลก )

4 สาขารางวัล ดังนี้

สาขาบุคคลบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อบุคคลต้นแบบที่มุ่งมั่น อุทิศตน และเห็นประโยชน์ของการจัดการพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์
เพื่อการสร้างสังคมที่ดีด้วยพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

สาขานวัตกรรมบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อบุคคลและกลุ่มคนที่คิดค้นและประดิษฐ์ หรือสร้างแนวคิด เพื่อนำพลังงานสะอาด
โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ มาใช้กับชุมชน อาชีพและการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเห็นผลจริงและยั่งยืน

สาขาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อแหล่งเรียนรู้ ที่หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ หรือการรวมกลุ่มของเอกชน
ที่เห็นความสำคัญและขับเคลื่อนแนวคิดพลังงานสะอาดโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ในทิศทางการมอบความรู้ แนวคิด
เพื่อให้เกิดการสร้างสังคมที่ดี

สาขาองค์กรบันดาลไฟ
รางวัลเพื่อหน่วยงาน องค์กรภาครัฐฯ เอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่มองเห็นถึงความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและนำพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ไปใช้ในหน่วยงานได้จริง และเผยแพร่ต่อแนวคิดเพื่อสร้างสังคมที่ดี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล
1. มีสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2. มีผลงานการสนับสนุนพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์เป็นที่ประจักษ์ เกิดผลสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจ และประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ
3. มีคุณสมบัติตรงตาม 4 สาขารางวัลที่กำหนด สาขาบุคคลบันดาลไฟ สาขานวัตกรรมบันดาลไฟ สาขาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบบันดาลไฟ และสาขาองค์กรบันดาลไฟ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด (สำนักงานใหญ่). Report Abuse