แบบสอบถามการบริหารจัดการการขับเคลื่อนระบบ T&V System
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรจังหวัดต่อการขับเคลื่อน
ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
สำนักงานเกษตรจังหวัด *
Your answer
1. ท่านได้มีการมอบหมายบุคคลหรือกลุ่ม/ฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (เจ้าภาพ) ในการขับเคลื่อนระบบ T&V System *
2. ในภาพรวมของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอมีความเข้าใจระบบ T&V System ในระดับมากน้อยเพียงใด *
ระดับ 1 น้อยที่สุด
ระดับ 5 มากที่สุด
3. องค์ประกอบ/กิจกรรมใดในระบบ T&V System ที่ท่านคิดว่ายังไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนมากที่สุด
4. ท่านคิดว่าจะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบ T&V System ให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร (ระบุ) *
Your answer
5. ท่านคิดว่าจะบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนระบบ T&V System หรือไม่ อย่างไร *
5.1 ถ้าไม่จำเป็นต้องบูรณาการ เพราะเหตุใด
Your answer
5.2 ถ้าต้องบูรณาการ ใช้วิธีใด
Your answer
6. หน่วยงานภาคีในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ได้เข้าร่วมตามแผนการเยี่ยมเยียนหรือไม่ *
6.1 กรณีไม่ได้เข้าร่วม ท่านมีวิธีดำเนินการอย่างไร (ระบุ)
Your answer
7. ท่านต้องการให้คณะทำงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรทั้ง 5 องค์ประกอบ สนับสนุนการดำเนินงานอย่างไร
Your answer
8. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ระบุ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms