แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ตำแหน่ง *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละด้าน
ความพึงพอในแต่ละด้านของ กลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขต
2.1 ประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณและระบบ e-Office ของสำนักงานเขต *
2.2 ความสะอาดเรียบร้อย ความเป็นระเบียบ ของสำนักงานเขต *
2.3 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ผลงาน และข้อมูลข่าวสาร *
2.4 การประสานงานระหว่างสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่ *
2.5 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสำนักงานเขตและสถานศึกษา *
2.6 การวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ *
2.7 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอนและการออกจากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา *
2.8 การดำเนินงาน บำเหน็จ ความชอบทะเบียนประวัติ *
2.9 การพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง *
2.10 การดำเนินงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ *
2.11 การจัดตั้งงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ *
2.12 การติดตามและประเมินผล ในการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ *
2.13 การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนปกติ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ *
2.14 การส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่นๆ *
2.15 การประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความประพฤตินักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน *
2.16 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น *
2.17 การวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดประเมินผลการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ *
2.18 การส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา *
2.19 การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิก-จ่าย การบัญชี พัสดุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง *
2.20 เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ด้วยความเต็มใจ ด้วยอัธยาศัยที่ดี สร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service