แบบประเมินกิจกรรมวันแม่

  This is a required question
  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่และกําหนดการของพิธี
  ความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะนําขั้นตอนในการ
  ลำดับขั้นตอน/เนื้อหา/และรูปแบบการดำเนินกิจกรรมวันแม่ มีความเหมาะสม
  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมวันแม่ มีความเหมาะสม
  สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมวันแม่ มีความเหมาะสม
  นักเรียน/ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมวันแม่
  กิจกรรมวันแม่ช่วยปลุกจิตสำนึกของนักเรียนในการกตัญญูต่อคุณแม่
  ภาพรวมของการจัดกิจกรรมวันแม่ในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
  Please enter one response per row