ลงทะเบียนร่วมเวทีเสวนา "คืนสู่ธรรมชาติ วิถีสู่การตายอย่างสงบ : บทเรียนจากการดูแลหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ"


การละสังขารของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้จุดประกายความหวังเรื่องการตายดีในสังคมไทย อีกทั้งยังได้มอบบทเรียนสำคัญไว้เป็นเบื้องหลัง

นอกเหนือจากมิติศาสนธรรม หลวงพ่อคำเขียนยังมอบบทเรียนในมิติสุขภาพด้านการเตรียมตัวตาย ประสบการณ์และบทเรียนดังกล่าวมีคุณค่ายิ่งสำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแล ตลอดจนบุคลากรสุขภาพ ที่สนใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย และเครือข่ายพุทธิกา จึงร่วมกันจัดเวทีเสวนา “คืนสู่ธรรมชาติ วิถีสู่การตายอย่างสงบ : บทเรียนจากการดูแลหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ” ขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการเตรียมตัวตายอย่างสงบ

กิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558
เวลา 9.30 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

----------------

กำหนดการ

ช่วงเช้า กิจกรรมเกมไพ่ ไขชีวิต (ขออภัย ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว)
9.30 - 10.00 น. ลงทะเบียนกิจกรรมช่วงเช้า
10.00 น. ปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า
10.00 – 11.30 น. เรียนรู้ชีวิตและการเตรียมตัวตายผ่านกิจกรรม “เปิดไพ่ไขชีวิต”
11.30 – 12.00 น. แบ่งปันประสบการณ์จากการเล่นเกม
12.00 - 12.30 น. ทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย เวทีเสวนา (ขออภัย ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว)
12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
13.00 – 15.15 น. เวทีเสวนา “คืนสู่ธรรมชาติ วิถีสู่การตายอย่างสงบ : บทเรียนจากการดูแล หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ”

ผู้ร่วมเสวนา
1. พระสุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป (ท่านโน้ส) วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
2. รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
3. พยาบาลวิชาชีพ: คุณบุญธรรม สุขจั่น พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4. ผู้ดูแลผู้ป่วย: คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์

ผู้ดำเนินรายการ: คุณณาตยา แวววีรคุปต์

15.15 – 16.00 น. ปัจฉิมกถาหัวข้อ “จะตายทั้งที ตายดีให้ได้” โดย พระไพศาล วิสาโล
16.00 น. เลิกกิจกรรม

----------------

>> การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/lrKkuS
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ 1 เมษายน 2558
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
peacefuldeath2011@gmail.com

การเดินทางมาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ดูแผนที่ได้ที่ http://www.bia.or.th/html_th/contact.html

:: หมายเหตุ ::

>> การแต่งกาย
แต่งกายสุภาพ สามารถนั่งอาสนะได้โดยสะดวก
หากเป็นผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ทีมงานได้จัดเตรียมเก้าอี้มีพนักพิงไว้ให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกมไพ่ ไขชีวิต ควรมาให้ตรงเวลา
เนื่องจากเกมดังกล่าวมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มพร้อมกัน
ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียนกิจกรรม หากมาสายเกิน 10.00 น.

------------------

จัดโดย
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPs)
ร่วมกับ เครือข่ายพุทธิกา

สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

    รายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเกมไพ่ ไขชีวิต

    Mayuree Khunathai กชพร กลัดณรงค์ กชวร จุ๋ยมณี กฤติน ศิริไกร กฤษฏิ์ บุญสาร กัญน์ นีละคุปต์ กันยารัตน์ ศิริสวัสดิ์ กุสุมา ปัญญี เกวลี เกตุสุริโย เกษรา วงศ์ทวีศักดิ์ เกื้อกูล ธีระวัฒน์ จงรัก อินทร์เสวก จตุพร คันทะปุระ จรรยา ชัยวัฒนานุรักษ์ จารุวรรณ เชี่ยวชลาลัย จำเรียง ไชยเจริญ จิตรี โล่ห์ประธาน จินตนา กียปัจจ์ จิรนันท เกิดสุขนิรันดร์ จุรีพร น้อยพรหม จุไรรัตน์ ภูวนันทั จุฬารัตน์ เสกนำโขค เฉลา กิจบุรี ชลียา วามสิงห์ ชาติชัย นันท์ธราธร ชุติญา จำเริญเลิศ ญาณินท์ พึ่งวิรวัฒน์ ญาดา วงศ์รัศมีเดือน เฏสิณี จันธนาสุทธิพงษ์ ฐิตารีย์ ธงนำทรัพย์ ณัฐจรีย์ ลาภงามชนะ ณัฐฌา เนาว์ประดิษฐ์ ดำรงค์ ติณสุวรรณ ถวิกา คำใบ ถาวรีย์ กาญจนาคาร ทยากร ทองคำดี ทศพร ทิพยศุภราษฎร์ ธนาคาร สาระคำ ธมนธร เจริญจิตร ธัญนันท์ กนกพรวรโชติ ธันยรัฐ เฉลิมรัตนโรจน์ ธีร์นริศวร์ ตุลยกนิษก์ นพพร ประทุมรัตน์ นพรัตน์ เจริญวัฒนชัย นันท์นภัส เอี่ยมเจริญ นันทวรรณ โสมมีชัย นายดี ช่างหม้อ นาวี ปฐมอนันท์ น้ำทิพย์ โยธินพัฒนะ นำพร อินสิน นิตยา วิชัยแสง นิพนธ์ ม่วงคำ บุญธรรม สุขจั่น บุญยงค์ ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ บุนรดา โมฬีวงษ์ เบญจมาพร รอดเจริญ เบญจมาภรณ์ กาญจนกุญชร ปดิวรัดา ฉัตรทอง ประไพ เพ็ชรศรี ประไพ พรมโนรี ปริณดา โสธรบุญ ปริศนา ดิสาร ปิยพงษ์ บูรณไมตรี เปรมฤทัย ลีละเทพาวรรณ เปรมวดี ลือสมุทร พณัฏฐ์ ภูวนันท์ พนิดา พรพรรณ เอกอารีจิตร พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด พลวัต พิกุล เอื้อกูลวราวัตร พิมวลี เพ็ญภักดิ์ เดชเจริญศรี เพ็ญศรี บุณยรัตน์ศิริกุล ภานุรุจ มนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ มารศรี วิสิทธิกาศ มาริสา เพชรแก้วกุล มาลี ตันติเมธ มุจิรา พนิตนรากุล ยชมา น้อยศรี เยาวลักษณ์ มันเกษวิทย์ รจนกร ยิ่งชล รจเรข รัตนสุข รภากร รุดดิษฐ รมย์ชลี พณิชไพโรจน์ รวิภา เชี่ยวเจริญ รัชกร อธิชลินทร รัตติยา รัตนเนตร รัตนา แซ่เล้า (ไปกับลูกสาว) ลูกสาวคุณรัตนา แซ่เล้า รัตนา วงศ์รัศมีเดือน รัตนา ศรีเมลืองกุล รัตนาพร ตันสิทธิแพทย์ รุจิเรศ ธนูรักษ์ เรวดี สายะบุตร ฤตี จุลกะเศียน ลดาพร ทองพ่วง ลดาวัลย์ เทศรำพรรณ ลลิตา ตันติมูรธา ลลิตา ศรีพลอย ลัดดา ชูสุวรรณ ลินดา เชิงชาญกิจ วทัญญู วงศ์ทวีศักดิ์ วทันยา ตัณฑะกิจจา วิทยา ตติยามร วิภา ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ วิมลิน ศิริไกร วิลาวัลย์ ศรีแสง วิไล กรศักยา วิศิษฎ์ วานิชพงษ์พันธุ์ วีรพจน์ สรรพากิจวัฒนา วีรยุทธ เดชเจริญศรี ศิริกุล ดำรงศุภกร ศิริทัศน์ กระดานพล ศิรินญา สุวรรณวงศ์ ศิริพร พลายหิรัญ ศิริพรรณ บุญศิริ ศิริอร ฤทธิ์ไตรรัตน์ ศีตกาล เศรษฐ์ชัยยันต์ ศุภรัฐ ทินจันทร์ ศุลีพร รำไพกุล เศรษฐวัฒน์ ลีรพงษ์กุล โศรดา หาวารี สกล สุชาตวุฒิ สมบูรณ์ ตระกูลชัยมิตร สมลักษณ์ ขยันการนาวี สมศรี วัฒนยง สมิตา พึ่งดี สโลพร ตรีพงษ์พันธ์ สอนจิต ตติยามร สุจิตรา ไข่มุก สุทธาทิพย์ แก้วเพ็ชร์ สุธชา คำสดก่อสกุล สุนทรี รัถยาอนันต์ สุพรรณี ญาติภักดี สุภวงศ์ บุณยรัตน์ศิริกุล สุภาพร เขตสมุทร์ สุภาพร วงศ์คงคาเทพ สุรีย์พร พนมชน สุวภัทร บุญญะบัญช์ สุวัฒนา เขตสมุทร์ เสาวณีย์ เนืองศรี เสาวรัตน์ ญาติภักดี โสภาวรรณ พิมนล์พันธุ๋ โสฬสสา มีสมปลื้ม หยกฟ้า อินสิน หวานใจ เอกบัณฑิต อภิวัฒน์ อรฉัตร เลียงพิูลย์ อัญชลีพร วรอุไร อัมพวรรณ ปัญญาดิลกกพงศ์ อัมพุชินี อุดมทรัพย์ อารมณ์ สุขจั่น อารยา ศานติสรร อารี แซ่หยวน อาศุพล อุษมา สุทธิพนไพศาล อุษาวดี สินธุเสน เอมอร ลี้สกุลทิพย์ พระทรงฤทธิ์ สุภธโร (จรูญเรืองฤทธิ์) พระรัฐภัทร์ สุวรรณรัศมี

    รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมกิจกรรมช่วงบ่าย

    Mayuree Khunathai thana hattakijkosol กชพร กลัดณรงค์ กชวร จุ๋ยมณี กริสน์ วงศ์เศรษฐนันท์ กฤติน ศิริไกร กฤษฏิ์ บุญสาร กัญน์ นีละคุปต์ กันยารัตน์ ศิริสวัสดิ์ กิตติยา วิศาลสวัสดิ์ กุสุมา ปัญญี เกวลี เกตุสุริโย เกื้อกูล ธีระวัฒน์ ขวารี ผลดี เขมรัชต์ แสนประดิษฐ์ จงรัก อินทร์เสวก จตุพร จตุพร คันทะปุระ จรรยา จรรยา ชัยวัฒนานุรักษ์ จรินดา หัยกิจโกศล จันทรา ลีละยุทธโยธิน จารุวรรณ เชี่ยวชลาลัย จารุวรรณ คุปตเมธี จำนัล ดีช่วย จำเรียง ไชยเจริญ จิตติมา จันทร์ทอง จิตรี โล่ห์ประธาน จินตนา กียปัจจ์ จิรนันท เกิดสุขนิรันดร์ จิรพันธุ์ อินยาพงษ์ จิรายุ สุวัณณาคาร จิรารัตน์ พานิชสมัย จุรีพร น้อยพรหม จุไรรัตน์ ภูวนันทั จุฬารัตน์ เสกนำโขค เฉลา กิจบุรี ชมพูนุท ชลดรงค์ วัฒนมลคงลาภ ชลียา วามสิงห์ ชัชชญา เพชรปรีดากร ชาติชัย นันท์ธราธร ชุติญา จำเริญเลิศ ญาณินท์ พึ่งวิรวัฒน์ ญาดา วงศ์รัศมีเดือน เฏสิณี จันธนาสุทธิพงษ์ ฐิตารีย์ ธงนำทรัพย์ ฐิติมา คุณติรานท์ ณชลักษณ์ ธรรมนิทา ณภัสนันท์ สิรินดาศุภศิริ ณัฐจรีย์ ลาภงามชนะ ณัฐฌา เนาว์ประดิษฐ์ ณัฐภรณ์ โกฮวด ดวงพร วิเศษน้อย ดำรงค์ ติณสุวรรณ ดุษณี สิทธิเนตรสกุล ถวิกา คำใบ ถาวรีย์ กาญจนาคาร ทรรศสรณ์ จรัสพรพันธ์ ทวีพล ธีระวิชิตชัยนันท์ ทศพร ทิพยศุภราษฎร์ ทิวัตถ์ อำนวยปรีชากุล ธงชัย นนทลีรักษ์ ธนพร วรรณิสสร ธนาคาร สาระคำ ธมนธร เจริญจิตร ธัญนันท์ กนกพรวรโชติ ธันยรัฐ เฉลิมรัตนโรจน์ ธารทอพย์ จิรกัญจนะ ธีร์นริศวร์ ตุลยกนิษก์ นพนันท์ ผิวอ่อน นพพร ประทุมรัตน์ นพรัตน์ เจริญวัฒนชัย นพรัตน์ ภูมิเมือง นริฐกานต์ ธนัญชัยกุลนันท์ นฤมล อรุณวรานนท์ นวพร ตันศิริ นวลจันทร์ ดวงทองคำ นันท์นภัส เอี่ยมเจริญ นาฏ ฟองสมุทร นายดี ช่างหม้อ นาวี ปฐมอนันท์ น้ำทิพย์ โยธินพัฒนะ นำพร อินสิน นิตยา วิชัยแสง นิติกาญจน์ ชัยจินตนาภัสร์ นิธิวดี โสตะจินดา นิพนธ์ ม่วงคำ นิศาชล ทวนทอง บุญชื่น จิยะวรนันท์ บุญตา แซ่ตั้ง บุญธรรม สุขจั่น บุญยงค์ ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ บุนรดา โมฬีวงษ์ เบญจมาภรณ์ กาญจนกุญชร โบตั๋น แสนสุขสวัสดิ์ ปดิวรัดา ฉัตรทอง ปภาดา โกศล ปรมาภรณ์ คชรินทร์ ประไพ เพ็ชรศรี ประไพ พรมโนรี ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ ปริณ จันวรเม ปริณดา โสธรบุญ ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล ปริศนา ดิสาร ปรียานุช เล้าวิวัฒนา ปัทมาวดี ปิติพัฒน์ พูลพุทธพงษ์ ปิยนุช มากูล ปิยพงษ์ บูรณไมตรี ปิยา วัชระสวัสดิ์ เปรมฤทัย ลีละเทพาวรรณ เปรมวดี ลือสมุทร ผุสดี เพิ่มธรรมสิน พณัฏฐ์ ภูวนันท์ พนิดา พรพรรณ เอกอารีจิตร พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด พศิน วณิชย์วรนันต์ พาณี ศรีวิภาต พิกุล เอื้อกูลวราวัตร พิพัฒน์ ชุมเกษียร พิมพ์ณดา ชัยจินตนาภัสร์ พิมวลี เพ็ญภักดิ์ เดชเจริญศรี เพ็ญศรี บุณยรัตน์ศิริกุล เพลินใจ เสตะเดโช เพียรทอง ชุนเฮงพันธุ์ แพรกาญณ์ มีซูโอชี ภัคจิรา เรืองสิริสุข ภัคภร เลิศกมลวุฒิ ภานุรุจ มนทกานติ์ หาญสุรนันท์ มนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ มนัสวี วรสูตร มยุรี ไตรรัตโนภาส มัทนา นิธืนนท์ มารศรี วิสิทธิกาศ มาริสา เพชรแก้วกุล มาลัยพรรณ เอี่ยมวงศ์ศานติ์ มาลี ตันติเมธ มุจิรา พนิตนรากุล ยชมา น้อยศรี ยศวดี แววศร ยุทธิวัฒน์ ชยุตนิธิโรจน์ เยาวลักษณ์ มันเกษวิทย์ รจนกร ยิ่งชล รจเรข รัตนสุข รภากร รุดดิษฐ รมย์ชลี พณิชไพโรจน์ รวิภา เชี่ยวเจริญ รัชกร อธิชลินทร รัฐพร มิทธิศร รัตนา บุรพลชัย รัตนา แซ่เล้า (ไปกับลูกสาว) ลูกสาวคุณรัตนา แซ่เล้า รัตนา วงศ์รัศมีเดือน รัตนา ศรีเมลืองกุล รัตนาพร ตันสิทธิแพทย์ รุจิเรศ ธนูรักษ์ เรวดี สายะบุตร ฤตี จุลกะเศียน ลดาพร ทองพ่วง ลดาวัลย์ เทศรำพรรณ ลลิตา ตันติมูรธา ลลิตา ศรีพลอย ลักษณา ลักษณา อร่ามแสงเทียน ลัดดา ชูสุวรรณ ลินดา เชิงชาญกิจ วทันยา ตัณฑะกิจจา วรพธู ไทยเหนือ วรรณฤทัย วิมูลชาติ วิทยา ตติยามร วิภา ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ วิภาษณีย์ ชยุตนิธิโรจน์ วิมลิน ศิริไกร วิลาวัลย์ ศรีแสง วิไล กรศักยา วิไลลักษณ์ ดำรงค์รัตน์ วิศิษฎ์ วานิชพงษ์พันธุ์ วีรพจน์ สรรพากิจวัฒนา วีรยุทธ เดชเจริญศรี ศรุต สมรรถนาวิน ศิริกุล ดำรงศุภกร ศิริทัศน์ กระดานพล ศิรินญา สุวรรณวงศ์ ศิริพร พลายหิรัญ ศิริพร อริยะ ศิริพรรณ บุญศิริ ศิริรัช ไชยรัตน์ ศิริอร ฤทธิ์ไตรรัตน์ ศิวพร แก้วกระจ่าง ศีตกาล เศรษฐ์ชัยยันต์ ศุภรัฐ ทินจันทร์ ศุลีพร รำไพกุล เศรษฐวัฒน์ ลีรพงษ์กุล โศรดา หาวารี สกล สุชาตวุฒิ สมชาย วิทยาขจรเดช สมบูรณ์ กิตติสาเรศ สมบูรณ์ ตระกูลชัยมิตร สมปรารถนา สุนทรรังษี สมลักษณ์ ขยันการนาวี สมศรี วัฒนยง สมิตา พึ่งดี สรัญญา พรหมจาต สโรชา สายเนตร สโลพร ตรีพงษ์พันธ์ สอนจิต ตติยามร สายใจ พินิจถิรธรรม สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร สิทธิศักดิ์ ปฏิเมธีภรณ์ สุคนธ์ วีระพงษ์ สุจริต สรนันท์ สุจิตรา ไข่มุก สุชาติ ลีละยุทธโยธิน สุดธิดา สุทธิกุลพาณิช สุทธาทิพย์ แก้วเพ็ชร์ สุทธิชัย แก้วข้าว สุนทรี รัถยาอนันต์ สุพจน์ รุจิเรขอภิรักษ์ สุพรรณี ญาติภักดี สุภวงศ์ บุณยรัตน์ศิริกุล สุภาพร เขตสมุทร์ สุภาพร วงศ์คงคาเทพ สุรางค์ วัชระสวัสดิ์ สุรีย์พร พนมชน สุวภัทร บุญญะบัญช์ สุวัฒนา เขตสมุทร์ เสาวณีย์ เนืองศรี เสาวรัจ โล่สถิตย์มณฑล เสาวรัตน์ ญาติภักดี โสภาวรรณ พิมนล์พันธุ๋ โสฬสสา มีสมปลื้ม หนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ หยกฟ้า อินสิน หวานใจ เอกบัณฑิต อภิชาติ โกสินทรานนท์ อภิวัฒน์ อมรา เกียรติสุขเกษม อรฉัตร เลียงพิูลย์ อรอุมา พันธ์เลิศ กิฟท์ อรัญญา อ่ำเอกกิจ อัจฉรา แสงทองยิ่งดี อัญชลีพร วรอุไร อัมพร สุดอ่อน อัมพวรรณ ปัญญาดิลกกพงศ์ อัมพุชินี อุดมทรัพย์ อาทร ตันตินุกูล อารมณ์ สุขจั่น อารยา ศานติสรร อารี แซ่หยวน อาศุพล อุทัย เจริญนาน อุทัยวรรณ กำจัด อุมาวลี วงศ์เศรษฐนันท์ อุษณีย์ สมบูรณ์ อุษมา สุทธิพนไพศาล อุษาวดี สินธุเสน เอกสกล เทพสุภรณ์กุล เอมอร ลี้สกุลทิพย์ พระทรงฤทธิ์ สุภธโร (จรูญเรืองฤทธิ์) พระรัฐภัทร์ สุวรรณรัศมี