نظرسنجی

همكاران ارجمند
با سلام و احترام

لطفاً به منظور بررسي روند ادامه انتشار دو هفته نامه پيك مهارت، فصلنامه علمي - ترويجي مهارت آموزی، مجموعه مقالات همایش مهارت آموزي و اشتغال از مجموعه انتشارات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به سؤالات زیر پاسخ دهید.

سؤالات نظرسنجي "دو هفته نامه پيك مهارت"
دو هفته نامه پيك مهارت با هدف اطلاع رساني خدمات، برنامه ها و فعاليتهاي حوزه آموزش هاي مهارتي، ترويج و ارتقاي فرهنگ كار، كارآفريني و مهارت آموزي، درك نيازمنديهاي ذينفعان آموزش هاي فني و حرفه اي، افزايش رضايت ذينفعان از خدمات آموزش فني و حرفه اي و بهبود و ارتقاي كيفيت آموزش هاي فني و حرفه اي از خرداد ماه 1392 به صورت دو هفته نامه منتشر و در سراسر كشور توزيع مي شود.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question