แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานทำบุญโรงเรียนประจำปี พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบมูลนิธิเพื่อการศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา(วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และเปิดป้ายอาคารหลังคาคลุมสนาม
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานทำบุญโรงเรียนประจำปี พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบมูลนิธิเพื่อการศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา(วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) และเปิดป้ายอาคารหลังคาคลุมสนามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯสำหรับการระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน
2. กำหนดการจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ เวทีชั่วคราวสนามหน้าเสาธง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อการดำเนินงาน กิจกรรมทำบุญโรงเรียนประจำปี พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และเปิดป้ายอาคารหลังคาคลุมสนาม มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
2. เข้าใจถึงวัตถุประสงค์/ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม
3. รูปแบบขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อบอกบุญมีความเหมาะสม
4. ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
5. สถานที่ ประดับผ้าและตกแต่ง สวยงามและมีความเหมาะสมจัดมีความเหมาะสม
6. การต้อนรับแขกและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานด้วยความเหมาะสม
7. พิธีการขั้นตอนต่าง ๆ แสง เสียง มีความเหมาะสม
8. อาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เพียงพอกับความต้องการและเหมาะสม
9. ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจ จิตสำนึกและทัศนคติ
10. รู้สึกภาคภูมิใจการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-304180-3 Fax 055 -304181
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service