ฉก.ทพ.48 แบบทดสอบโรคซึมเศร้า 9Q

1.การได้ทำแบบทดสอบนี้ ไม่ได้แสดงว่าท่านป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ซึ่งภาวะซึมเศร้าอาจมีได้โดยทั่วไป แต่การตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง จะส่งผลดีต่อการรับรู้ตนเอง และการให้นายแพทย์ ศพบ.จชต.ได้ดำเนินการต่อไปอย่างดีที่สุด
2.การทดสอบนี้ เพื่อประโยชน์กับท่าน ขอได้โปรดให้ความตั้งใจ และ โปรดทราบว่า ผู้ทีจะได้เห็นข้อมูลของท่านคือแพทย์ ศพบ.จชต.และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น และข้อมูลของท่านจะได้รับการรักษาความลับ
3.ข้อมูลการทดสอบนี้ จะไม่มีผลต่อการพิจารณาความดี ความชอบ และ การพิจารณาตำแหน่งทางราชการใดๆ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question