Jesenná konferencia SPNZ 2017
Jesenná konferencia 5.-6.. október 2017
GH Bellevue, Horný Smokovec

Kontakt: Anna Veselá, Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.
tel.: 02/53411857, 58; mobil: 0911 230569

Titul *
Your answer
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Názov spoločnosti *
Your answer
Ulica, číslo *
Your answer
PSČ *
Your answer
Mesto *
Your answer
IČO *
Your answer
IČ DPH *
Your answer
Tel. číslo *
Your answer
e-mail *
Your answer
Potrebujete zálohovú faktúru? *
Účasť na Sneme SPNZ (5.10.2018) *
Ste individuálny člen SPNZ? *
Spracovanie osobných údajov
Súhlasím, aby Slovenský plynárenský a naftový zväz, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava, IČO: 30 845 475 („SPNZ“) ako aj Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava, IČO: 35 810 025 („SPA“) (i) spracúvali počas obdobia troch rokov alebo počas trvania môjho členstva v SPNZ moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške alebo poskytnutom akoukoľvek inou preukázateľnou formou SPNZ alebo SPA, na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z môjho členstva v SPNZ a/alebo uvedené v bode (ii) ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, (ii) súhlasím, aby mi SPNZ, SPA alebo tretia strana, ktorej SPNZ alebo SPA poskytli a/alebo sprístupnili moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané materiály pre informáciu o činnosti a podujatiach SPNZ, SPA alebo tretích osôb, alebo ma v tejto veci kontaktovali, vrátane zasielania newslettera alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty. Beriem na vedomie, že udelenie súhlasu je dobrovoľné a mám právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.

Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“) má dotknutá osoba právo

 vyžadovať od SPNZ alebo SPA na základe písomnej žiadosti:
- potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
- ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
- výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
- obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
- namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
- namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
- pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:
-osobne na sekretariáte SPNZ ;
- poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla
zväzu;
- e-mailom na adresu zväzu spnz@sgoa.sk;

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service