แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม วันภาษาไทย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โปรดคลิกเลือกระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ดี
ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม *
การเตรียมสถานที่ *
การเตรียมความพร้อมของงานและบุคลากร *
ความเหมาะสมของ วัน เวลา ที่จัดกิจกรรม *
ความเหมาะสมของสถานที่ ในการจัดกิจกรรม *
การดำเนินงานและกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด *
กิจกรรมส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนักเรียน *
ความน่าสนใจของกิจกรรม *
ส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ *
ความรู้และการพัฒนาทักษะภาษาไทย *
การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง *
ข้อเสนอแนะ/อุปสรรค/ปัญหา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms