Warsztaty Scientix
26.04.2019 r. w Warszawie. http://scientix.pl/warsztaty-scientix-w-poznaniu-26-04-2019/

UWAGA: Warunkiem organizacji warsztatu jest zapisanie się na niego co najmniej 8 osób. W przypadku mniejszej grupy chętnych zaproponujemy zapisanym uczestnikom udział w innym warsztacie. Dlatego prosimy Państwa o wybranie dwóch warsztatów, w których chcą Państwo uczestniczyć oraz wskazanie warsztatu rezerwowego.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie jest wysyłane automatycznie. Potwierdzenie wysyłane jest przez Koordynatora KPK raz na kilka dni.

Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
e-mail
Your answer
Nazwa szkoły i miejscowość
Your answer
Czy uczestniczył/-a Pan/Pani w innych wydarzeniach Scientix?
Warsztaty pierwszego wyboru (prosimy o wskazanie dwóch) *
Required
Warsztaty rezerwowe *
Required
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz filmu podczas konferencji, a także na rozpowszechnianie przez Organizatorów wizerunku mojej osoby bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. *
Wyrażam zgodę na przesyłanie w przyszłości drogą elektroniczną informacji o wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez Instytut Geofizyki PAN *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, w celach informacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.). Obowiązek informacyjny: Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że:1) w momencie przekazania przeze mnie moich danych osobowych do Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (dalej w treści „ADO”) ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, ADO staje się administratorem danych osobowych;2) ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: iod@igf.edu.pl lub drogą pocztową na adres: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (dalej w treści „ADO”) ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość email na adres: iod@igf.edu.pl3) moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celach organizacji Konferencji; pozostałym celem jest uzasadniony interes ADO. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);4) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże rozumiem, że odmowa ich podania uniemożliwi realizację celu o którym mowa w ust. 3; w każdej chwili przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;5) Moje dane osobowe będą ujawniane: a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:• dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych);• dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. 6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;7) Moje dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3;8) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe; 9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 10) Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu; 11) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service