แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานบนเว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (โปรดเลือกข้อที่ตรงกับตัวท่าน)
1.1 เพศ *
1.2 อาชีพ *
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ (โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง (โปรดแนะนำการปรับปรุง)
2.1 การค้นหาข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
2.2 เนื้อหาและข้อมูลข่าวสารในหัวข้อศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
2.3 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานบนเว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์         ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมากน้อยเพียงใด
รายละเอียดที่ควรปรับปรุง
Your answer
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.