แบบสอบถามการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจำปี 2560

  This is a required question
  This is a required question
  1. ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
  2. รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  3. กำหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆที่เข้ามาติดต่องานด้วย โดยตั้งอยู่บนฐานของความเป็นทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน
  4. แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของครอบครัวหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว
  5. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันโดยปราศจากความเกรงกลัวอิทธิพลหรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อื่น
  6. สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต และนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
  7. ขอคำปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการกลุ่มหัวหน้างานหากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
  8. จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
  Please enter one response per row
  1. รับของขวัญ ทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้ที่มาติดต่อและการรับของที่ระลึกในกรณีการเข้าเยี่ยม ให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน
  2. ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าทีรัฐอื่น ที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ทำไปโดยหน้าที่
  3. ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด ในการละเว้นการกระทำตามหน้าที่ของตน ซึ่งควรต้องกระทำตามหน้าที่
  4. ห้ามรับรางวัลใด ๆ ที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อบุคคลใดที่เกิดจากการทำหน้าที่ของตนเอง
  5. ห้ามกระทำโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อความในเอกสารการทำงาน
  6. ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย เพื่อป้องกันการถูกกล่าวหา
  7. ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาลใดก็ตาม
  8. ห้ามเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย เข้ามาเกี่ยวข้องในงานจัดเลี้ยงที่ตนดำเนินการอยู่
  9. ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ
  10. ห้ามรับค่าธรรมเนียม ค่าบริการจากผู้ใด จากการให้บริการตามหน้าที่ของตนเอง
  11. ห้ามรับเงินค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใด ๆจากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการในหน่วยงาน
  12. ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่
  13. ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ เป็นต้น ในการซื้อของก็ซื้อจากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้ ในราคาแพงและคุณภาพต่ำ
  14. ห้ามรับค่าตอบแทน (commission) หรือเงินส่วนแบ่ง โดยทุจริต (Kickback) อื่น ๆ จากผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใด ๆ
  15. ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าบริการในการตบแต่งสถานที่จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย
  16. ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอันควรด้วยการปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิ์หรือชอบพอเป็นพิเศษ
  17. ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาในสถานที่ราชการ
  18. ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพื่อจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานที่ของหน่วยงาน หรือใช้ สถานที่ทำงานของผู้รับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น
  19. ห้ามเล่นการพนันที่กฎหมายห้ามเอาไว้
  20. ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย
  21. ห้ามไม่ให้รับจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใด ๆ จากผู้รับสัญญา
  22. ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทำงานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ
  23. ห้ามทำลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่วยงาน เช่น ให้คำชี้แนะแก่ผู้รับสัญญาในทางที่ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องไหวในสัญญาให้ผู้รับสัญญา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่ได้ตอบแทนก็ตาม
  24. ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว
  25. ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า
  26. ห้ามนำข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของประโยชน์อื่นใดหรือนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เช่น ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
  27. ห้ามนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น รถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
  28. ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  29. ห้ามทำหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ
  30. ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ทุกกรณี
  31. ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่ำหรือปริมาณต่ำราคาสูง หรือแพงกว่าท้องตลาด
  Please enter one response per row
  This is a required question