แบบสอบถาม เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองคลัง-
และทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป (ประจำปีงบประมาณ 2562)
เพศ
ประเภทผู้ใช้บริการ
อายุ
ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์กองคลังและทรัพย์สิน
ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา
ดีมาก
ดี
ยอมรับได้
แก้ไขปรับปรุง
แก้ไขปรับปรุงทันที
๑. การเข้าสู่เว็บไซต์กองคลังและทรัพย์สินได้รวดเร็ว
๒. หัวข้อมีความสะดุดตา หาง่าย
๓. เมนูระบบ เรียงตามลำดับขั้นตอน
๔. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใช้
๕. ความสะดวกของการใช้งาน
๖. ความถูกต้องของข้อมูลเว็บไซต์
๗. ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
๘. ความรวดเร็วในการทำงาน
๙. ภาพรวมของการใช้งานเว็บไซต์
Submit
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service