Годишен доклад-анализ за реализирането на политиката на приобщаващото образование през 2018/2019 г. Справка формуляр за училищата.
Справката следва да бъде попълнена от директорите на училищата в срок до 23.07.2019 г. В случай, че нямате ученици от посочената категория, моля напишете това обстоятелство с "О". Пишете само цифри в полетета за отговор, когато това се изисква.
1. код по НЕИСПУО *
Your answer
2. образователна институция *
Your answer
3. населено място *
Your answer
4. Брой педагогически специалисти, назначени в училището *
Your answer
5. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой ресурсни учители, назначени в училището *
Your answer
6. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой психолози, назначени в училището *
Your answer
7. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой логопеди, назначени в училището *
Your answer
8. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой слухово - речеви рехабилитатори, назначени в училището *
Your answer
9. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой педагози на зрително затруднени деца, назначени в училището
Your answer
10. Брой деца, които се обучават в групи на ЦСОП *
Your answer
11. Осигурено ли е предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие в училището *
12. Брой деца и ученици със СОП в училищата с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитие (чл.187, ал.2, т.1 на ЗПУО) *
Your answer
13. Брой деца и ученици в риск в училищата с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитие (чл.187, ал.2, т.2 на ЗПУО) *
Your answer
14. Брой деца и ученици с изявени дарби в училищата с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитие (чл.187, ал.2, т.3 на ЗПУО)
Your answer
15. Брой деца и ученици с хронични заболявания в училищата с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитие (чл.187, ал.2, т.4 на ЗПУО) *
Your answer
16. Брой организирани и проведени квалификационни дейности за педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП (брой обучения) *
Your answer
17. Има ли логопедичен кабинет в училището? *
18. Логопедичният кабинет в училището през 2018/2019 г. ли е открит?
19. Има ли назначен логопед в училището? *
20. Логопедът през 2018/2019 г. ли е назначен?
21. Има ли здравен кабинет в училището? *
22. Здравният кабинет в училището през 2018/2019 г. ли е открит?
23. Назначен ли е медицински специалист? *
24. Медицинският специалист, през 2018/2019 г. ли е назначен?
25. Има ли сформиран и функциониращ ученически съвет на училището (по смисъла на Наредба №13 от 21.09.2016 г за гражданското, здравното и интеркултурното образование). *
26. Причини, поради които не е сформиран или не функционира ученически съвет на училището
Your answer
27. Брой изяви по националния календар за изяви по интереси на децата и учениците *
Your answer
28. Брой участвали ученици в изяви по националния календар за изяви по интереси на децата и учениците
Your answer
29. Има ли в училището училищна библиотека? *
30. В случай, че има училищна библиотека, същата открита ли е през 2018/2019 г.? *
31. Брой назначени щатни библиотекари?
Your answer
32. В случай, че има назначени щатни библиотекари, същите назначени ли са през 2018/2019 г. *
33. Брой ученици, придобили правото на месечна стипендия по Постановление №328 от 21.12.2017г. на Министерски съвет за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл. 4, ал. 1, т. 1 за постигнати образователни резултати
Your answer
34. Брой ученици, придобили правото на месечна стипендия по Постановление №328 от 21.12.2017г. на Министерски съвет за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл. 4, ал. 1, т. 2 за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането *
Your answer
35. Брой ученици, придобили правото на месечна стипендия по Постановление №328 от 21.12.2017г. на Министерски съвет за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл. 4, ал. 1, т. 3 за подпомагане на ученици с трайни увреждания *
Your answer
36. Брой ученици, придобили правото на месечна стипендия по Постановление №328 от 21.12.2017 г. на Министерски съвет за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл. 4, ал. 1, т. 4 за ученици без родители *
Your answer
37. Брой ученици, придобили правото на еднократна стипендия по Постановление №328 от 21.12.2017г. на Министерски съвет за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл. 5, ал. 1, т. 1 за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование. *
Your answer
38. Брой ученици, придобили правото на еднократна стипендия по Постановление №328 от 21.12.2017г. на Министерски съвет за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл. 5, ал. 1, т. 2 за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищна дейност *
Your answer
39. Брой ученици получили стипендии по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. *
Your answer
40. Опишете дейностите за изграждане на положителни нагласи за осъществяване на политиката за приобщаващто образование и за включване на семействата на учениците като партньори. *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service