7o ParkoLuna 2019 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ REGISTRATION FORM
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το έγγραφο, διότι υπογράφοντάς το παραιτείστε συγκεκριμένων νομικών δικαιωμάτων σας. Εάν έχετε απορίες σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο πριν υπογράψετε το έντυπο. Συμπληρώστε τα κενά χρησιμοποιώντας κεφαλαίους χαρακτήρες και βάλτε μονογραφή σε κάθε παράγραφο πριν βάλετε το όνομά σας στο τέλος της δήλωσης.
.. κάτωθι υπογεγραμμέν..,______________________________________________ (Ονοματεπώνυμο-ΚΕΦΑΛΑΙΑ) δηλώνω δια της παρούσης ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο «ParkoLuna 7 2019» (εφεξής η Διοργάνωση) το οποίο θα διοργανωθεί από την εταιρεία «MicroXtreme» (εφεξής η Διοργανώτρια) και θα πραγματοποιηθεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων στις 24-25/3/2019. Δηλώνω επίσης διά της παρούσης ότι γνωρίζω τους πιθανούς κινδύνους που εμπεριέχονται στις δραστηριότητες της χιονοσανίδας (snowboard) στις οποίες επιθυμώ να λάβω μέρος και ιδιαίτερα τους πιθανούς κινδύνους που εμπεριέχονται στην εξάσκηση του αθλήματος snowboard.
___ Κατανοώ ότι οι ανωτέρω δραστηριότητες μπορεί να συνεπάγονται εγγενείς κινδύνους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: τραυματισμούς κάθε είδους, εκδορές, αιμορραγία, κάταγμα ή εξάρθρωση οστών και κλειδώσεων, απώλεια των αισθήσεων, διάσειση, ή και θάνατο. Καταλαβαίνω ότι οι δραστηριότητες αυτές, καθώς και η τοποθεσία διεξαγωγής, μπορεί να πραγματοποιούνται σε μια τοποθεσία που βρίσκεται σε απόσταση από νοσοκομείο και η μεταφορά σε αυτό χρειάζεται χρόνο. Παρ’ όλα αυτά επιλέγω να συμμετάσχω στις δραστηριότητες στα πλαίσια του «ParkoLuna 7 2019» και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, κατά την διάρκεια της Διοργάνωσης (εφεξής θα ονομάζονται εν συνόλω ή κατά μονάς «Επικίνδυνες Δραστηριότητες»), παρά τον αυξημένο κίνδυνο για μένα, λόγω της πιθανής απόστασης από νοσοκομείο σε περίπτωση τραυματισμού. Δεσμεύομαι να μην εκτελώ καμία «Επικίνδυνη Δραστηριότητα», με ελαττωματικό εξοπλισμό ή παρακάμπτοντας τις οδηγίες και κανόνες ασφαλείας της Διοργανώτριας.
___ Κατανοώ και συμφωνώ ότι η Διοργανώτρια, οι εταίροι αυτών, η χορηγός Monster Energy Europe Limited, οι εργαζόμενοί αυτών, οι εθελοντές, οι δημοτικές αρχές, ή οποιοσδήποτε φορέας ή οργανισμός συνδέεται ή είναι αρμόδιος της εκδήλωσης και της περιοχής που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή των «επικίνδυνων δραστηριοτήτων», και οποιοσδήποτε άλλος πιθανός εμπλεκόμενος, εργαζόμενος ή εθελοντής (εφεξής αναφέρονται ως "Απαλλασσόμενα Πρόσωπα"), δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για τη βλάβη, το θάνατο, ή άλλες ζημιές που μπορεί να προκύψουν στον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τους κληρονόμους ή εξουσιοδοτούμενους μου, ή τρίτους, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στις «Επικίνδυνες Δραστηριότητες» ή ως αποτέλεσμα της αμέλειας του κάθε μέρους, συμπεριλαμβανομένων των Απαλλασσομένων Προσώπων, είτε έμμεσα είτε άμεσα.
___ Δηλώνω ότι μου επιτρέπεται να συμμετέχω στις «Επικίνδυνες Δραστηριότητες», και αποδέχομαι ότι αναλαμβάνω δια του παρόντος την ευθύνη για το σύνολο των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές, για κάθε βλάβη ή ζημιά που μπορεί να προκαλέσει σε τρίτους η συμμετοχή μου στις δραστηριότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των κινδύνων που συνδέονται με αυτές, προβλεπόμενων ή απρόβλεπτων.
___ Δηλώνω ότι η Διοργανώτρια, οι εταίροι αυτών, η χορηγός Monster Energy Europe Limited., και οι εργαζόμενοι αυτών μου πρότειναν και με συμβούλευσαν να φορέσω ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό(κράνος, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, μασέλα) σύγχρονης τεχνολογίας με σκοπό να προστατευτώ από τυχόν τραυματισμό.
___ Δηλώνω, ότι ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε οι κληρονόμοι ή οι εξουσιοδοτούμενοί μου, έχουν δικαίωμα απαίτησης από τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα, και δεν θα ασκήσουν αγωγή ή θα εγείρουν οιαδήποτε άλλη απαίτηση εναντίον των Απαλλασσομένων Προσώπων ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στις «Επικίνδυνες Δραστηριότητες».
___ Κατανοώ ότι όλες οι «Επικίνδυνες Δραστηριότητες», είναι σωματικά επίπονες, και αναλαμβάνω ρητά τον κίνδυνο για τυχόν τραυματισμούς, και επίσης δηλώνω ότι δεν θεωρώ τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα υπεύθυνα για οτιδήποτε συμβεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων: π.χ. τραυματισμούς κάθε είδους, εκδορές, αιμορραγία, σπάσιμο ή εξάρθρωση οστών και κλειδώσεων, απώλεια των αισθήσεων, διάσειση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τραυματισμού ή θανάτου που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.
___Εκχωρώ πλήρες και απρόσκοπτο δικαίωμα στα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα για την χρήση οπτικοακουστικού υλικού κάθε πιθανής μορφής που θα καταγράφεται κατά την άσκηση μου στις «Επικίνδυνες Δραστηριότητες» (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναθεωρημένων ή τροποποιημένων εκδόσεών τους), καθώς και για τη χρήση του ονόματός μου, φωνής και/ή ομοιότητας, για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης, εκπαίδευσης και εμπορίου σε οποιαδήποτε μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμό.
___ Κατανοώ ότι ο διοργανωτής έχει το δικαίωµα να αλλάξει τη µορφή της αξιολόγησης οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα υπόδειξης συγκεκριµένης µεθόδου αξιολόγησης. Η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει για λόγους ασφαλείας µέρος ή όλη την εκδήλωση ή και να απαγορεύσει σε κάποιον από τους συµµετέχοντες να λάβει µέρος σε κάποια δραστηριότητα, εφόσον δεν καλύπτει τις βασικές προϋποθέσεις, που έχουν τεθεί, ή βάζει σε κίνδυνο την υγεία του ή την υγεία των άλλων.
___ Γνωρίζω, ότι για την συμμετοχή στις «Επικίνδυνες Δραστηριότητες», υπάρχει προϋπόθεση συγκεκριμένου επιπέδου δεξιοτήτων και/ή εμπειρίας, και δηλώνω ότι πληρώ τις προϋποθέσεις αυτές.
___ Κατανοώ ότι είμαι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσω κατά τις «Επικίνδυνες Δραστηριότητες» και δεσμεύομαι να τον διατηρώ σε άριστη λειτουργική κατάσταση, ασχέτως από την πηγή/προμηθευτή του εξοπλισμού μου.
___ Δηλώνω ότι δεν έχω οιοδήποτε πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να θέσει έστω και σε ελάχιστο κίνδυνο τη σωματική μου ακεραιότητα και εν γένει την υγεία μου κατά τη συμμετοχή μου στις «Επικίνδυνες Δραστηριότητες».
___ Κατανοώ ότι το σύνολο των όρων του παρόντος εγγράφου έχει συμβατικό χαρακτήρα και δεν είναι μια απλή περιγραφή ή αιτιολογία, και ότι η υπογραφή του παρόντος εγγράφου γίνεται με τη δική μου ελεύθερη βούληση. Με τον τρόπο αυτό, παραιτούμαι κάθε νομικού δικαιώματος να υποβάλω μήνυση ή να εγείρω οιαδήποτε άλλη αξίωση οιασδήποτε φύσης σε βάρος των Απαλλασσομένων Προσώπων ως αποτέλεσμα της εμπλοκής μου σε «Επικίνδυνες Δραστηριότητες».
___ Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ενήλικος και νομικά αρμόδιος να υπογράψω την εν λόγω δήλωση απαλλαγής.
___ Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω την γραπτή συγκατάθεση του γονέα μου ή κηδεμόνα να συμμετέχω στις «Επικίνδυνες Δραστηριότητες» υπό τους όρους αυτής της απαλλαγής, με τους οποίους συμφωνούν βάζοντας την υπογραφή τους παρουσία μάρτυρα. Η πρόθεση του/της _____________________________ (ΕΠΩΝΥΜΟ) είναι να απαλλάσσει με το παρόν έγγραφο όλα τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα, όπως ορίζονται στο παρόν, από κάθε μορφής ευθύνη για σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες ή θάνατο, ανεξαρτήτως αιτίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας των Απαλλασσομένων Προσώπων, έμμεσης ή άμεσης).

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απαλλαγής και Ανάληψης Κινδύνου καθώς και τους όρους Συμμετοχής στη Διοργάνωση και ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους τους, ότι δεν θα παραβιάσω τους όρους τους και ότι θα αποζημιώσω τη Διοργανώτρια της Διοργάνωσης για κάθε ζημία ή/και βλάβη υποστούν οι τελευταίες εξ αφορμής της παραβίασης των όρων της παρούσης ή των όρων Συμμετοχής στο «7o ParkoLuna 2019» εκ μέρους μου


(Ονοματεπώνυμο-ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ______________________________________________________________________________________________________________

ΑΔΤ ____________________________________________ Υπογραφή ______________________________________________ Ημερομηνία _____________________

Τηλέφωνο Επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ___________________________________________


Email address *
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- NAME *
Your answer
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ -DATE OF BIRTH *
MM
/
DD
/
YYYY
ΤΗΛΕΦΩΝΟ -TELEPHONE NUMBER *
Your answer
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ- ID NUMBER *
Your answer
ΠΟΛΗ-CITY *
Your answer
ΧΩΡΑ -COUNTRY *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.