แบบสอบถามความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2562
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสำนักสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเพื่อนำผลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบสำรวจความเป็นจริง โดยข้อมูลจะถูกวิเคราะห์เป็นภาพรวม และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
2. แบบสำรวจนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คำถามประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก
ส่วนที่ 3 คำถามประเมินความผูกพันต่อองค์กร
ส่วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ทั้งนี้ ขอขอบคุณพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย และจะเก็บข้อมูลผลการสำรวจเป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะในลักณะหนึ่งลักษณะใด
1. เพศ
2.อายุ
3.การศึกษาสูงสุด
4.สถานภาพการรับราชการ
5.หน่วยงานที่สังกัด
6.ตำแหน่ง
Your answer
7.ระดับ
Your answer
8.อายุราชการ
9.เงินเดือน
10.บทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service