เช็คอิน ความรู้สึก

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
www.muarms.mahidol.ac.th

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุฯ

  แบบประเมินนี้ต้องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ โปรดคลิกเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง
  ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
  ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
  ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
  ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
  ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
  Please enter one response per row
  ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์
  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
  สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
  สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
  ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
  ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
  Please enter one response per row
  โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาในระดับใด
  โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
  โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ในระดับใด
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question

  ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะของท่านจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  ความพึงพอใจของท่าน คือความภูมิใจของเรา