Dotazník pro obyvatele z území MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Přejeme Vám krásný den,
dotazník obsahuje část A, kde zjišťujeme aktuální stav regionu, a v části B potřebujeme od Vás vědět, jaké projekty a aktivity považujete za nejdůležitější a dali byste jim prioritu, a naopak, které jsou méně potřebné.

Děkujeme za vyplnění našeho náročného dotazníku.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Tým MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Pohlaví *
Věk *
Postavení na trhu práce *
Required
Obec, ve které bydlíte *
A. Jak hodnotíte situaci ve Vaší obci v těchto oblastech/tématech? - 1. část
1 - spokojený; 2 - spíše spokojený; 3 - průměrný; 4 - spíše nespokojený; 5 - nespokojený
1 spokojený
2 spíše spokojený
3 průměrný
4 spíše nespokojený
5 nespokojený
neumím posoudit
Dostupnost vzdělávacích zařízení
Aktivita zájmových organizací a spolků
Kvalita vzdělávání v MŠ
Kvalita vzdělávání v ZŠ
Mezilidské a sousedské vztahy
Možnosti nakupování
Komunikace obecního/městského úřadu s občany
Zapojování občanů do rozhodování v obci
Sociální služby
Služby pro seniory
Clear selection
A. Jak hodnotíte situaci ve Vaší obci v těchto oblastech/tématech? - 2. část
1 - spokojený; 2 - spíše spokojený; 3 - průměrný; 4 - spíše nespokojený; 5 - nespokojený
1
2
3
4
5
neumím posoudit
Dostupnost bydlení
Dostupnost zdravotní péče
Celkový vzhled obce/města
Péče o památky
Kvalita internetového připojení
Dostatek pracovních příležitostí
Příležitosti pro podnikání v obci
Bezpečnost chodců a cyklistů
Stav a úplnost sítě chodníků
Clear selection
A. Jak hodnotíte situaci ve Vaší obci v těchto oblastech/tématech? - 3. část
1 - spokojený; 2 - spíše spokojený; 3 - průměrný; 4 - spíše nespokojený; 5 - nespokojený
1
2
3
4
5
neumím posoudit
Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů
Dostupné bydlení pro seniory
Dostupné startovací byty
Nakládání s odpady, třídění a recyklace
Stav ovzduší v obci (spaliny z aut či komínů)
Pocit bezpečí v obci/městě
Úroveň kulturního vyžití
Úroveň sportovního vyžití
Množství a kvalita veřejné zeleně
Možnosti trávení volného času
Clear selection
B. Chceme zvyšovat kvalitu vzdělávání v regionu. Které z těchto aktivit jsou pro Vás prioritní?
1 – nejdůležitější, nejprioritnější; 2 - méně důležité; 3 - průměrné; 4 - méně důležité; 5 – nejméně důležité
1
2
3
4
5
nevím
Změna vzdělávacích metod a forem učení
Vzdělávání zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce
Osobní přístup ve výuce
Rozvoj digitálního vzdělavání
Rozvoj samostatnosti a odpovědnosti u žáků
Zlepšování atmosféry ve škole
Bezpečné prostředí ve škole
Podpora ředitelů, jako lídrů a manažerů
Odstranění byrokracie v práci učitelů a ředitelů
Specialisté ve škole psycholog, asistent, logoped..
Zapojení odborníků z praxe - polytechnika, ICT odborník
Zahraniční lektor ve výuce běžných předmětů
Spolupráce učitelů s rodiči
Rozšíření nabídky celoživotního a profesního vzdělávání
Podpora kroužků a zájmových aktivit
Clear selection
B. Chceme zlepšovat komunitní život v regionu. Které z těchto aktivit jsou pro Vás prioritní?
1 – nejdůležitější, nejprioritnější; 2 - důležité; 3 - průměrné; 4 - méně důležité; 5 – nejméně důležité
1
2
3
4
5
nevím
Modernizace vybavení zájmových org. a spolků
Financování provozu zájmových organizací
Podpora dobrovolníků
Vzdělávání vedoucích a trenérů ve spolcích
Zlepšení podmínek pro turismus
Organizace kulturních akcí
Organizace sportovních akcí
Aktivity pro seniory (Univerzita třetího věku atd.)
Rozšíření a modernizace činnosti knihoven
Clear selection
B. Chceme zvyšovat kvalitu a dostupnost péče o potřebné v regionu. Které z těchto aktivit jsou pro Vás prioritní? *
1 – nejdůležitější, nejprioritnější; 2 - důležité; 3 - průměrné; 4 - méně důležité; 5 – nejméně důležité
1
2
3
4
5
nevím
Bydlení pro seniory
Pečovatelská služba
Paliativní a domácí péče
Senior taxi
Možnost oddlužení
Eliminace alkoholismu, drog aj.
Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných
Sociální bydlení pro potřebné
Komplexní řešení sociálního vyloučení (práce, škola, profesní kvalifikace)
B. Chceme podporovat rozvoj podnikání v regionu. Které z těchto aktivit jsou pro Vás prioritní?
1 – nejdůležitější, nejprioritnější; 2 - důležité; 3 - průměrné; 4 - méně důležité; 5 – nejméně důležité
1
2
3
4
5
nevím
Modernizace a robotizace výroby
Obecní prostory pro podnikání
Inovační centra a kreativní HUB
Modernizace vybavení řemeslníků
Soukromé prostory pro podnikání
Stálá nabídka lokálních potravin
Regionální značení Jeseníky originální produkt
Clear selection
B. Co je pro zaměstnanost v regionu nejdůležitější?  Které z těchto aktivit jsou pro Vás prioritní?
1 – nejdůležitější, nejprioritnější; 2 - důležité; 3 - průměrné; 4 - méně důležité; 5 – nejméně důležité
1
2
3
4
5
nevím
Propojování potřeb zaměstnavatelů a škol
Nabídka dalšího profesního vzdělávání
Zavádění práce z domu, zkrácených úvazků a jiné
Služby péče o děti předškolního věku
Aktivizace nezaměstnaných osob
Clear selection
B. Co je pro udržitelné hospodaření v krajině nejdůležitější? Které z těchto aktivit jsou pro Vás prioritní?
1 – nejdůležitější, nejprioritnější; 2 - důležité; 3 - průměrné; 4 - méně důležité; 5 – nejméně důležité
1
2
3
4
5
Citlivé hospodaření na zemědělské půdě
Modernizace zemědělské výroby
BIO zemědělství
Rozšíření a modernizace potravinářské výroby
Využívání místní produkce pro výrobu a potravinářství
Dostupnost lokálních potravin
Modernizace lesního hospodářství
Zadržování vody v krajině
Předcházení vzniku odpadů
Zlepšení třídění odpadů
Materiálové využití odpadů
Energetické využití odpadů
Clear selection
B. Co je podle Vás při adaptaci na klimatickou změnu nejdůležitější? Které z těchto aktivit jsou pro Vás prioritní?
1 – nejdůležitější, nejprioritnější; 2 - důležité; 3 - průměrné; 4 - méně důležité; 5 – nejméně důležité
1
2
3
4
5
nevím
Výsadba zeleně v sídlech
Vznik vodních prvků v sídlech
Výstavba suchých a polosuchých poldrů
Snížení spotřeby pitné vody
Využívání dešťové vody
Maximalizace čištění/odkanalizování splaškové vody
Clear selection
B. Co je pro omezení skleníkových plynů (klimatické změny) nejdůležitější? Které z těchto aktivit jsou pro Vás prioritní?
1 – nejdůležitější, nejprioritnější; 2 - důležité; 3 - průměrné; 4 - méně důležité; 5 – nejméně důležité
1
2
3
4
5
nevím
Modernizace lokálních topenišť
Přechod na nízkouhlíkové vytápění (tepelná čerpadla)
Snížení energetické náročnosti budov
Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách
Obecní/komunitní energetika (sdílený energetik, obecní FVE na soukromých budovách aj.)
Vznik nabíjecích stanic elektromobilů
Clear selection
B. Chceme podporovat obce v jejich rozvoji. Které z těchto aktivit jsou podle Vás prioritní?
1 – nejdůležitější, nejprioritnější; 2 - důležité; 3 - průměrné; 4 - méně důležité; 5 – nejméně důležité
1
2
3
4
5
nevím
Modernizace škol a vybavení pro výuku
Vznik a modernizace komunitních a volnočasových center
Modernizace zázemí MŠ a dětských center
Zvýšení kapacit mateřských škol
Modernizace budov a vybavení knihoven
Výstavba a modernizace sportovišť
Modernizace a zkapacitnění sítí (vodovod, kanál, internet aj.)