Formularz rejestracyjny DIAGMOL 2019
20. Konferencja “Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”
DIAGMOL 2019
Aula Kryształowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
23 listopada 2019 r.
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Tytuł / stanowisko *
Your answer
Instytucja / firma *
Your answer
Numer NIP (XXX-XXX-XX-XX)
Your answer
Ulica, numer *
Your answer
Kod pocztowy, miejscowość *
Your answer
Telefon / fax *
Your answer
Zgłaszam pracę na konferencję *
Tytuł zgłaszanej pracy (w przypadku zaznaczenia powyżej "nie" proszę wpisać "brak") *
Your answer
Komentarze
Your answer
Zapoznałem się z klauzulą RODO: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 20. Konferencji „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii” DIAGMOL 2019 (dalej „Konferencja”) jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z administratorem można kontaktować się pisząc na adres korespondencyjny: Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa lub adres e-mail: knp@sggw.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem „IOD” lub na adres e-mail: iod@sggw.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.Cel, podstawy prawne i okres retencji danych:Administrator przetwarza dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:- w celu rejestracji Uczestników i umożliwienia udziału w Konferencji, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO) – dane osobowe przechowywane są przez okres 1 roku. Uczestnik w każdej chwili może wycofać wyrażoną zgodę. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,- w celu udokumentowania udziału Uczestników w Konferencji, w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest archiwizacja zgłoszeń udziału w Konferencji lub list obecności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe przechowywane są przez okres 1 roku,- w celu opublikowania materiałów konferencyjnych na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konferencji w charakterze czynnego uczestnika oraz przesłanie pracy na Konferencję (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe przechowywane są przez czas publikacji prac. Uczestnik w każdej chwili może wycofać wyrażoną zgodę. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, - w celu sprawozdawczości finansowej w przypadku Uczestników, którzy dokonali opłaty konferencyjnej, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz przepisów z zakresu prawa podatkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano opłaty konferencyjnej,- w celu prowadzenia bieżącego kontaktu z Uczestnikami, w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest przekazywanie Uczestnikom informacji związanych z organizacją Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe przechowywane są przez okres 1 roku.Odbiorcy danych osobowych:Odbiorcami danych są:- Katedra Nauk Przedklinicznych SGGW w Warszawie, Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych – jako organizatorzy Konferencji;- Dział Finansowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w celu świadczenia usług księgowych;- Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych;- Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;- w przypadku czynnych Uczestników odbiorcami danych osobowych będą osoby zapoznające się z materiałami konferencyjnymi objętymi publikacją.Prawa osób, których danych osobowe dotyczą:Przysługują Państwu następujące prawa:  prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),  prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO), prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO), w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z administratorem pisząc na adres korespondencyjny: Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa lub adres e-mail: knp@sggw.pl. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).Obowiązek podania danych osobowych:Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w Konferencji. Bez podania tych danych nie jest możliwe zarejestrowanie się na Konferencję oraz uczestnictwo w niej. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy