แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบจองรายวิชา (REG)

คำชี้แจง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจขึ้น เพื่อประเมินการใช้ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ และนำผลการสำรวจมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อการใช้ระบบบริการการศึกษาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. ข้อเสนอแนะ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการใช้ระบบบริการการศึกษา

  1. การเข้าถึงระบบบริการการศึกษา  สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  2. เว็บไซด์มีความสวยงาม  น่าใช้และทันสมัย
  3. เมนูการใช้งานที่ครบถ้วน  ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้
  4. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย
  5. เมนูการใช้งานบนหน้าจอถูกจัดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
  6. มีขั้นตอนการใช้งานที่เหมาะสม  ชัดเจนและเข้าใจง่าย
  7. การทำรายการลงทะเบียนเรียน  เพิ่มเติมและเพิกถอนรายวิชา  สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  8. การตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน  สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง
  9. สามารถตรวจสอบข่าวสารล่าสุด  ได้ง่ายดาย  และรวดเร็ว
  10. บริการตอบคำถามผ่านระบบบริการการศึกษา  เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ถูกต้องและครบถ้วน
  11. ความพึงพอใจโดยรวมของท่านที่มีต่อระบบบริการการศึกษา
  12. มีคู่มือแนะนำการใช้งานระบบที่สามารถเข้าใจง่าย
  13. การนำเสนอเนื้อหาเป็นระบบ เรียงตามลำดับขั้นตอน
  14. การเข้าถึงระบบสามารถเข้าได้ทุกที่ทุกเวลา
  15. ผลการสืบค้นตรงกับความต้องการกับฐานข้อมูลปัจจุบัน
  Please enter one response per row
  This is a required question