แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. ระดับการศึกษา *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
หมวดที่ 1 สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (SI)
1. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่โล่งต่อพื้นที่ทั้งหมดที่เหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ปกคลุมที่มีลักษณะเป็นป่าเทียบกับพื้นที่ในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หมวดที่ 2 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)
3. มหาวิทยาลัยมีการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. มหาวิทยาลัยมีการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกและนำมาใช้ในเรื่องระบบไฟส่องถนน และหลังคาโซลาร์เซลล์ในมหาวิทยาลัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หมวดที่ 3 ของเสีย (WS)
5. มหาวิทยาลัยมีการรณรงค์ลดการใช้กระดาษและพลาสติก *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. มหาวิทยาลัยมีการคัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ใหม่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. มหาวิทยาลัยมีวิธีการในการบำบัดน้ำเสีย เช่น กังหันปรับสภาพน้ำ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หมวดที่ 4 น้ำ (WR)
8. มหาวิทยาลัยมีการรณรงค์ในการใช้น้ำอย่างประหยัด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. มหาวิทยาลัยมีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ระบบชักโครก ก็อกน้ำ ฯลฯ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หมวดที่ 5 การขนส่ง (TR)
10. มหาวิทยาลัยมีสถานที่จอดรถเพียงพอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. มหาวิทยาลัยมีการรณรงค์ในการใช้รถจักรยานและการเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หมวดที่ 6 การศึกษา (ED)
12. มหาวิทยาลัยมีรายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. มหาวิทยาลัยมีทุนวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. มหาวิทยาลัยมีชมรมนักศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse