สำเนาของ แบบประเมินพฤติกรรมการทำกิจกรรมการเรียนรู้
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 26 – 30 หมายถึง ดีเยี่ยม
คะแนน 21 – 25 หมายถึง ดี
คะแนน 16 – 20 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1 – 15 หมายถึง ปรับปรุง
ผู้ประเมิน
ชื่อ - สกุล *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
ห้องเรียน *
คำชี้แจง โปรดเลือกระดับคะแนนในตารางขวามือที่ตรงกับการปฏิบัติ

โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละประเด็นดังนี้
1 หมายถึง เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง
2 หมายถึง เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
3 หมายถึง เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง
ระดับการปฏิบัติ : พฤติกรรมที่ปฏิบัติ *
1
2
3
มีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ/ขั้นตอน
มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน
มีการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
มีการรับฟังความคิดความเห็นจากผู้อื่น
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานให้สมาชิกทั่วถึงและตรงความถนัด
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ตามแผนที่กำหนด
มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
นำปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ปัญหา
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ
มีการสรุปและประเมินผลงานในภาพรวม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy