แบบสำรวจมุมมอง.....คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตที่สังคมอยากเห็น
การศึกษาครั้งนี้ สำนักงาน กศน. มีวัตถุประสงคืเพื่อต้องการทราบ มุมมอง.....คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตที่สังคมอยากเห็น โดยกลุ่มเป้าหมายคือสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุดที่จบ
4. อาชีพ
5. ความเกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษา/การเรียนรู้ ตลอดชีวิต
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการศึกษาตลอดชีวิต (กศน.) ในปัจจุบัน
1.ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1.1ความรู้ทางวิชาการของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1ความรู้ทางวิชาการของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 การนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
1.3 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2. ด้านครูผู้สอน/วิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 มีความรู้ความสามารถ
2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และความตั้งใจ
3. ด้านแหล่งเรียนรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 มีความพร้อมในการให้บริการ
3.2 เข้าถึงสะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่
4.ด้านสื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 มีคุณภาพ  น่าสนใจ
4.2 มีปริมาณพอเพียงและหลากหลายประเภท
5. ด้านหลักสูตร /เนื้อหา/ สาระ/กิจกรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.1สาระของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่เรียนมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้
5.2 เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้
6. ด้านการบริหารจัดการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
6.1 มีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
6.2 มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั่วถึง
6.3 มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตโดยตรงมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต (กศน.) ที่อยากเห็น
1.ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1ความรู้ทางวิชาการของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 การนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
1.3 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2. ด้านครูผู้สอน/วิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 มีความรู้ความสามารถ
2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และความตั้งใจ
3. ด้านแหล่งเรียนรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 มีความพร้อมในการให้บริการ
3.2 เข้าถึงสะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่
4.ด้านสื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 มีคุณภาพ  น่าสนใจ
4.2 มีปริมาณพอเพียงและหลากหลายประเภท
5. ด้านหลักสูตร /เนื้อหา/ สาระ/กิจกรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.1สาระของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่เรียนมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้
5.2 เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้
6. ด้านการบริหารจัดการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
6.1 มีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
6.2 มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั่วถึง
6.3 มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตโดยตรงมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต (กศน.)
1. ด้านการให้บริการ/การบริหารจัดการ
Your answer
2. ด้านครูผู้สอน/วิทยากร/ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้/ผู้ให้บริการการเรียนรู้
Your answer
3. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
Your answer
4. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสำรวจครับ
กลุ่มติดตามประเมินผลและสารสนเทศ
กลุ่มแผนงาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service