Ffurflen Mynegi Diddordeb Cwrs Technoteach | Technoteach CPD Course Expression of Interest Form
Rydym yn bwriadu rhedeg ein cwrs 18 diwrnod unwaith eto ar draws 2023-2024 o Fedi i Orffenaf. Mae graddedigion blaenorol y cwrs wedi dychwelyd i’w hysgolion llawn cymhelliant, yn hyderus a gyda'r gallu i ledaenu dealltwriaeth i gydweithwyr eraill i wella ansawdd y dysgu a’r addysgu.

Mae’r cwrs hwn yn datblygu’r sgiliau i ddarparu’r FfCD, elfen Cyfrifiadura  Cwricwlwm i Gymru a'r cwrs TGAU Cyfrifiadureg. Mae’r cymhwyster yn mynd i’r afael â llawer o’r ‘cur pen’ y mae athrawon yn eu cael wrth gynllunio gwersi deniadol ac effeithiol.

--

We intend to run our 18 day course once again for the Academic year 2023-2024, from September to July. Previous graduates have returned to their schools motivated, confident, and able to disseminate understanding to other colleagues to improve the quality of learning and teaching.

This course develops the skills to deliver the DCF and the Computation strand of the Curriculum for Wales, as well as the Computer Science GCSE. The qualification addresses many of the ‘headaches’ that teachers experience when planning lessons that are both engaging and effective.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Fel arfer mae gan y cwrs hwn ei sesiynau yn glanio ar ddiwrnod gwahanol o'r wythnos bob pythefnos trwy gydol y flwyddyn ysgol. A fyddai'n well gennych chi hyn neu gael sesiynau ar yr un diwrnod o'r wythnos bob tro? | Usually this course has its sessions landing on a different day of the week (roughly) every two weeks throughout the school year. Would you prefer this or to have sessions on the same day of the week each time?   *
E-bost | Email: *
Enw | Name: *
Enw Ysgol | School Name:
Cynradd neu Uwchradd | Primary or Secondary: *
Beth sy’n disgrifio orau eich rôl yn eich sefydliad? | What best describes your role in your organisation? *
Ym mha awdurdod lleol ydych chi'n gweithio neu'n addysgu? | In which local authority do you work or teach? *
Sut fyddech chi'n graddio'ch dealltwriaeth o bynciau Cyfrifiadureg? | How would you rate your understanding of Computer Science topics? *
Pa mor hyderus ydych chi am addysgu pynciau sy'n seiliedig ar Gyfrifiadureg? | How confident do you feel about teaching Computer Science based topics? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Technocamps. Report Abuse