Coronavirus Anti-AAPI Racism Incident Report รายงานเหตุเหยียดชาวAAPIเน่ืองจากโคโรนาไวรัส
ในชว่ งหลายสัปดาหท์่ี ผา่ นมาโลกไดร้ับผลกระทบจากสงิ่ ท่ีองคก์ ารอนามัยโลกเรียกวา่ เป็น“ โรคระบาดทั่วโลก” ในขณะท่ี
ไวรัสโควดิ -19 แพร่กระจาย ชาวอเมริกันเช้ือสายเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก (Asian Americans and Pacific
Islanders-AAPI) จาํ นวนมากไดร้ายงานวา่ ประสบปัญหาการถูกคุกคามแบบเลก็ น้อย(microaggressions) การดูคน
เพียงเช้ือชาติ(racial profiling) เหตุการณ์ความเกลียดชัง และในบางกรณีความรุนแรงจากความเกลียดชัง ใน
ลอสแองเจลิสเดก็ ในSan Fernando Valleyถูกทาํ ร้ายร่างกายท่ีโรงเรียนมัธยมของเขาและถูกกลา่ วหาวา่ มีเช้ือคอโรนา
ไวรัสเพียงเพราะเขาเป็น AAPI บนถนนในซานฟรานซิสโกหญงิสาว AAPI ถูกถม่ นํา้ลายใสแ่ ละกลา่ วโทษสาํ หรับการนํา
โคโรนาไวรัส เขา้มาในสหรัฐอเมริกา คนหนุ มสาวรวมถึงผูใ้ หญแ่ ละผูส้ ูงอายุในแคลิฟอร์เนียกลัววา่ จะถูกมองวา่ เป็นแหลง่ กาํ เนิดหรือเป็นพาหะของโรค

ไดเ้ปิดศูนยก์ ารรายงานน้ีเพ่ือให้สมาชิกชุมชนสามารถรายงานเหตุการณ์ความเกลียดชังท่ีเกิดข้ึน ขอ้ มูลสว่ นบุคคลรวมถึง
รายละเอียดการระบุตัวบุคคลจะถูกเกบ็ เป็นความลับและจะปลอ่ ยแจกขอ้ มูลเม่ือไดร้ับอนุญาตเทา่ นัน้ โดยรวมแลว้ จะมีการ
ใชข้ อ้ มูลเพ่ือให้ความชว่ ยเหลือ การสนับสนุนและการศกึ ษา

เรากาํ ลังดาํ เนินการแปลแบบฟอร์มน้ีเป็นภาษาอ่ืนเพิม่ เติม เราขอขอบคุณท่ีทา่ นสละเวลารอในขณะท่ีเราเพิม่ ภาษาอ่ืนใน
เวบ็ ไซตน์
้ี
ขอขอบคุณท่ีรายงานเหตุการณ์ของคุณถึงA3PCON และ CAA

การสง่ เหตุการณ์ไปยัง A3PCON และ CAA โดยใชแ้ บบฟอร์มดา้นลา่ งจะชว่ ยให้เราและพันธมิตรท่ีร่วมมือกันของเราใน
การตรวจสอบเหตุการณ์ในแคลิฟอร์เนีย และทั่วประเทศ การสง่ ขอ้ มูลของคุณจะถูกเกบ็ เป็นความลับ

ตอ้ งขออภัยท่ีเราไมส่ ามารถตอบตอ่ การสง่ ขอ้ มูลทัง้หมด หากเร่ืองนัน้ เป็นเร่ืองเร่งดว่ นโปรดโทร 911
First Name ช่ือ *
Last Name นามสกุล *
Email Address อีเมล *
Age อายุ
ไมจ่ าํ เป็น (Optional)
Gender เพศ
ไมจ่ าํ เป็น (Optional)
Ethnicity เช้ือชาติคุณ *
Organizational Affiliation สมาชิกองคก์ ร
ไมจ่ าํ เป็น (Optional)
Date of Incident วันเกิดเหตุการณ์ *
MM
/
DD
/
YYYY
Time of Incident เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ *
Time
:
Site of Discrimination (Click all that apply) สถานท่ีท่ีเกิดการเลือกปฏิบัติ (คลิกทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้ ง) *
Required
Location/Address of incident ท่ีตัง้/ท่ีอยูข่ องเหตุการณ์ *
Type of Discrimination (Click all that apply) ประเภทของการเลือกปฏิบัติ (คลิกทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้ ง) *
Required
Suspected Reason for Covid-19 Discrimination (Click all that apply) เหตุผลท่ีน่าสงสัยสาํ หรับการเลือกปฏิบัติจาก Covid-19 (คลิกทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้ ง) *
Required
Description of Incident คาํ อธิบายเหตุการณ์ *
Please provide 2-3 sentences describing the incident.โปรดระบุ 2-3 ประโยคท่ีอธิบายถึงเหตุการณ์
Any Supporting Links ลิงคส์ นับสนุนใดๆ
News Clips, Social Media Sites (คลิปขา่ ว เวบ็ ไซตส์่อื สังคม)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Asian Pacific Policy and Planning Council. Report Abuse