แบบติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education /Active Learning ในโรงเรียน
หมายเหตุ : โปรดแนบไฟล์กิจกรรม หรือส่งทาง AMSS++ กลุ่มนิเทศฯ
Email address *
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1.) ชื่อโรงเรียน *
2.) ศูนย์เครือข่าย *
3.) เปิดสอนระดับชั้น *
4.) จำนวนครูผู้สอน *
5.) ขนาดโรงเรียน *
ด้านที่ 2.)ด้านปัจจัยสนับสนุน
1.) ครูหรือบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education /Active Learning (ถ้าเคยโปรดระบุจำนวนชั่วโมง) *
2.) ชื่อครูหรือบุคลากร เบอร์โทร ผู้ที่รับผิดชอบ STEM Education/ Active Learning *
3.)โรงเรียนมี โครงการ /กิจกรรม/วิธีการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education /Active Learning *
4.) โปรดแนบไฟล์ โครงการ/กิจกรรม/วิธีการ ตามข้อ 3.(ตามประเด็นคือ 4.1วัตถุประสงค์ 4.2เป้าหมาย 4.3วิธีดำเนินการ 4.4ผลสำเร็จ/จุดเด่น 4.5 การพัฒนาต่อยอด)
5.) โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบSTEM Education /Active Learningในชั้นเรียน *
6.) จัดการเรียนรู้หรือบูรณาการ STEM Education /Active Learning ในสาระใด
7.) จัดการเรียนรู้หรือบูรณาการ STEM Education /Active Learning ในรายวิชาเพิ่มเติม (ระบุชื่อรายวิชา)
8.) จัดการเรียนรู้หรือบูรณาการ STEM Education /Active Learning ในกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ /กิจกรรมชุมนุมชมรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระบุชื่อกิจกรรม)
9.) โรงเรียนมีนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม แบบอย่างที่ดี (Best Practice) *
10.) โปรดแนบไฟล์ ข้อ9.(ตามประเด็นคือ 10.1วัตถุประสงค์ 10.2เป้าหมาย 10.3วิธีดำเนินการ 10.4ผลสำเร็จ/จุดเด่น 10.5 การพัฒนาต่อยอด)
11.) ปัญหาอุปสรรค
12. ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ
1.) ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ
4
3
2
1
1.1 กิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
1.2 กิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน
1.3 กิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2.)ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
4
3
2
1
2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ
2.2 ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์
2.3 ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใช้ดำเนินงาน
2.4 ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน
2.5 ความเพียงพอของบุคลากร
3.)ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัด กิจกรรม/โครงการ
4
3
2
1
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
3.2 วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย
4.) ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม
4
3
2
1
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบตามลำดับที่กำหนด
4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service