Petiție pentru Drumuri Bune în Chișinău / Петиция за хорошие дороги в Кишиневе
Dacă doriți să contirbuiți la colectarea în formă fizică/tipărită a petiției, vă îndemnăm să o descărcați în format PDF (https://watchdog.md/2018/10/11/petitie-pentru-drumuri-bune-in-chisinau), să o tipăriți și să colectați semnături. Vă rugăm să ne contactați la adressa de e-mail: drumuribunepentruchisinau@gmail.com și să ne lăsați date de contact, astfel încât să putem colecta toate foile completate.
****
Если вы желаете помочь собирать петицию в печатном виде, можете её скачать в формате PDF (https://watchdog.md/2018/10/11/petitie-pentru-drumuri-bune-in-chisinau), распечатать и собирать подписи. Просим связаться с нами по е-мэйл адесу: drumuribunepentruchisinau@gmail.com и оставить конактные данные, чтобы мы могли собрать все заполненные листы.
Email address *
Textul petiției/Текст петиции
Către: Parlamentul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova
Partidul Democrat din Moldova
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
Consiliul Municipal Chișinău și Primăria Municipiului Chișinău

PETIȚIE COLECTIVĂ
cu privire la finanțarea lucrărilor de proiectare și reparație a infrastructurii rutiere și pietonale din Municipiul Chișinău (în temeiul Legii cu privire la petiționare Nr. 190 din 19.07.1994)
Prin prezenta petiție, noi, subsemnații, solicităm includerea în prevederile Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 alocarea a 400.000.000,00 (patru sute milioane) lei din contul veniturilor Bugetului de Stat și a Fondului Rutier pentru finanțarea lucrărilor de proiectare și reparație a infrastructurii rutiere și pietonale din Municipiul Chișinău. Considerăm posibilă realizarea acestui obiectiv prin includerea respectivului capitol de cheltuieli în Programul ”Drumuri Bune 2 pentru Moldova ”, care este preconizat să dispună de un volum total de circa 2 miliarde lei.
Ținem să menționăm că Municipiului Chișinău nu a fost inclus în Programul ”Drumuri Bune 1 pentru Moldova” și nu a beneficiat de nici o finanțare. Volumul total al fondurilor publice alocate pentru anul 2018 în cadrul acestui program este de aproape 1600 milioane lei: 500 milioane din Fondul Rutier și restul din contul Bugetului de Stat.
În acest context, amintim că cea mai mare partea a acestor fonduri provine din impozitele, taxele și accizele achitate în Municipiul Chișinău. Nu suntem împotriva modernizării infrastructurii regiunilor rurale (deși optăm pentru o eficiență și durabilitate mult mai bune în cazul investițiilor în drumurile locale), dar considerăm inechitabilă excluderea totală a Municipiului Chișinău din lista localităților finanțate. Orașul Chișinău și alte localități din Municipiu sunt în exact aceeași poziție ca și orice altă localitate din țară – sunt responsabile pentru administrarea drumurilor locale, așa cum prevede Legea Drumurilor (nr. 509 din 22.06.1995, art. 2 și 5). În cazul în care sute de administrații locale au fost și sunt eligibile pentru a beneficia de suport financiar din partea Bugetului de Stat prin programul ”Drumuri Bune”, nu înțelegem din ce cauză Municipiul Chișinău este trecut cu vederea.
Municipiul Chișinău concentrează peste 75% din activitatea economică a Republicii Moldova, iar infrastructura funcțională în municipiu este vitală pentru creșterea economică la nivelul întregii țări. Considerăm absolut firesc ca o parte din veniturile bugetare asigurate de către locuitorii și agenții economici din Chișinău să fie reinvestite și în locul de unde provin, nu doar în afara acestuia.
Necesitatea acestor alocări este dictată și de starea extrem de proastă în care au ajuns străzile, trotuarele și drumurile municipale. În mod evident, situația se datorează și lipsei unei politici eficiente la nivel local, dar lipsa unei finanțări adecvate necesităților a contribuit determinant . Capitala țării noastre a ajuns să aibă drumuri mai proaste decât multe orașe mici sau chiar sate.
Prin prezenta, ne adresăm autorităților municipale și locale din Municipiul Chișinău să susțină prezentul demers, să distribuie fondurile alocate în cadrul programului ”Drumuri Bune 2 pentru Moldova” în următoarele proporții:
1. 220 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și periodică a infrastructurii rutiere din orașul Chișinău;
2. 80 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și periodică a infrastructurii rutiere și pietonale (drumuri și trotuare) din suburbiile mun. Chișinău;
3. 50 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și periodică a infrastrcturii pietonale și pentru biciclete din orașul Chișinău;
4. 30 milioane lei pentru lucrări de modernizare a infrastructurii străzilor din orașul Chișinău (canalizare pluvială, parcări și iluminare publică) și;
5. 20 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor din amenajare a stațiilor de transport public și de sporire a siguranței rutiere.
Solicităm Consiliului Municipal Chișinău să asigure de urgență elaborarea și aprobarea actelor normative locale (regulamente și Strategia de Mobilitate) care să conțină un plan multianual de investiții capitale și curente în infrastrctura rutieră și pietonală din Municipiu.
Solicităm respectuos autorităților vizate să remită un răspuns scris la prezenta petiție pe adresa de corespondență: str. A. Șciusev 68, MD 2009, or. Chisinău. Originalul peitției semnate va fi depus la Guvernul Republicii Moldova. Pe lângă petiția în formă fizică (tipărită), susținătorii petiției se înregistrează on-line la adresa: https://watchdog.md/2018/10/11/petitie-pentru-drumuri-bune-in-chisinau, numărul de persoane care se înscriu on-line poate fi vizualizat la aceeași adresă.


*****
Парламенту Республики Молдова
Правительству Республики Молдова
Демократической Партии Молдовы
Министерству Финансов Республики Молдова
Министерству Экономики и Инфраструктуры Республики Молдова
Муниципальному Совету и Мэрии Муниципия Кишинэу
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПЕТИЦИЯ
в отношении финансирования проектирования и ремонта дорожной и пешеходной инфраструктуры Мун. Кишинэу (на основании Закона о петициях Nr. 190 от 19.07.1994)
Посредством данной петиции, мы, ниже подписавшиеся, требуем внести в Закон о Государственном Бюджете на 2019-й год выделение 400.000.000,00 (четырехсот миллионов) лей за счет доходов Государственного Бюджета и Дорожного Фонда для финансирования проектирования и ремонта дорожной и пешеходной инфраструктуры Мун. Кишинэу. Считаем возможной реализацию данной цели путём включения соответственной статьи расходов в Программу «Drumuri Bune 2 pentru Moldova », которая будет составлять в общем около 2 млрд лей..
Считаем важным отметить то, что Муниципий Кишинэу не был включен в Программу «Drumuri Bune 1 pentru Moldova» и не получил денег в её рамках. Объём общественных денег, выделенных в 2018-м году на упомянутую программу – почти 1600 миллионов лей: 500 миллионов из Дорожного Фонда и остальное за счет Государственного Бюджета.
Просим иметь ввиду тот факт, что большая часть этих денег - это налоги, пошлины и акцизы, оплаченные в Муниципии Кишинэу. Не отрицая важность модернизации инфраструктуры сельских регионов (хотя больше эффективности и продуманности в случае затрат на местные дороги явно не помешает), мы считаем совершенно несправедливым полное исключение столицы из числа профинансированных населенных пунктов. Город Кишинэу и другие населенные пункты муниципия, равно как и все остальные по стране, ответственны за местные дороги, в соответствии с Законом о Дорогах (Nr. 509 от 22.06.1995, ст. 2 и 5). В ситуации, когда сотни местных органов власти получают финансовую поддержку из Государственного Бюджета, мы не понимаем почему обделен вниманием Муниципий Кишинэу.
В Муниципии Кишинэу концентрируется 75% экономической деятельности всей страны, а нормальная инфраструктура города жизненно важна для экономического роста на уровне всей станы. Считаем совершенно справедливым чтобы часть бюджетных доходов, уплаченных столичными жителями и экономическими агентами, реинвестировалась в регион, а не только за его пределами.
Необходимость выделения средств продиктована и ужасным состоянием столичных улиц, тротуаров и дорог. Естественно, сложившаяся ситуация – результат отсутствия эффективных политик на местном уровне , но чрезвычайно скудное, по сравнению с потребностями, финансирование стало важнейшей причиной. Дороги в столице стали хуже, чем во многих районных центрах и даже сёлах. Настоящим, обращаемся к муниципальным и местным властям Муниципия Кишинэу с призывом поддержать данное обращение, а также распределить средства, которые будут получены в рамках программы «Drumuri Bune 2 pentru Moldova» в следующих пропорциях:
1. 220 миллионов лей на проектирование и реализацию капитального и периодического ремонта дорожной инфраструктуры города Кишинэу;
2. 80 миллионов лей на проектирование и реализацию капитального и периодического ремонта дорожной и пешеходной инфраструктуры (дорог и тротуаров) пригородов Мун. Кишинэу;
3. 50 миллионов лей на проектирование и реализацию капитального и периодического ремонта и строительства пешеходной и велосипедной инфраструктуры города Кишинэу;
4. 30 миллионов лей на работы по модернизации уличной инфраструктуры города Кишинэу (ливневая канализация, парковки, уличное освещение и пр.);
5. 20 миллионов лей на проектирование и реализацию обустройства остановок общественного транспорта и повышения безопасности дорожного движения.
Требуем у Муниципального Совета в срочном порядке обеспечить разработку местных нормативных актов (регламентов и Стратегии Мобильности) которые должны содержать многолетний план капитальных и текущих затрат на дорожную и пешеходную инфраструктуру.
Просим выслать письменный ответ на наше обращение на корреспондентский адрес: ул. А. Щусева 68, MD-2009, г. Кишинэу. Оригинал подписанной петиции будет направлен в Правительство Республики Молдова. По мимо печатной петиции, граждане поддерживающие обращение регистрируются онлайн по адресу: https://watchdog.md/2018/10/11/petitie-pentru-drumuri-bune-in-chisinau, число поддержавших онлайн может быть просмотрено по той же ссылке.

Nume/Фамилия *
Your answer
Prenume/Имя *
Your answer
Domiciliu/Адрес прописки *
Your answer
Comments
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service