Төрийн албаны шалгалтад хамтдаа бэлдье
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
ХУУЛЬД ҮГ НЬ БАЙТУГАЙ ТАСЛАЛ НЬ УТГАТАЙ БАЙДАГ ЮМ. /Б. Чимид/ Өнөөдрийн сорилын агуулгад Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрөөс 35 тест орсон байна. Монгол Улсын Төрд ажиллахаар шийдэн Төрийн албаны шалгалтад оролцох хүсэлтэй иргэдэд зориулж Төрийн албаны зөвлөлөөс өдөр өдөртөө шинэчлэгдэж байх энэхүү сорилыг бэлтгэн хүргэж байна. Хамтдаа номоо уншъя, Хамтдаа шалгалтдаа тэнцье. 2020.09.16
1. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх замаар авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт болон томилгоонд улс төрийн нөлөөллөөс ангид, мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг хэрэгжүүлэх” зорилтыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйлажиллагаанд аль нь хамаарахгүй вэ? *
1 point
2. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэдэн жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх вэ? *
1 point
3. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэдэн үе шаттай хэрэгжүүлэх вэ? *
1 point
4. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн нэг дэх үе шатыг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүнд аль нь хамаарах вэ? *
1 point
5. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хоёр дахь үе шатыг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүнд аль нь хамаарах вэ? *
1 point
6. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх, чанар хүртээмжийг нь сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх” зорилтыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа аль нь вэ? *
1 point
7. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн санхүүжилт ямар эх үүсвэрээс бүрдэх вэ? *
1 point
8. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хөтөлбөрт тусгагдсан хууль тогтоомжийн төслийг батлах субъектийг нэрлэнэ үү. *
1 point
9. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлыг ерөнхий удирдлагаар хангах субъектийг нэрлэнэ үү. *
1 point
10. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх субъектийг нэрлэнэ үү. *
1 point
11. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, санал зөвлөмж, аргачлал боловсруулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх субъектийг нэрлэнэ үү. *
1 point
12. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх субъектийг нэрлэнэ үү. *
1 point
13. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар иргэд, олон нийтэд мэдээлэлхүргэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх субъектийг нэрлэнэ үү. *
1 point
14. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх, ёс зүйг дээшлүүлэх” зорилтыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд аль нь хамаарахгүй вэ? *
1 point
15. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх” чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд аль нь хамаарахгүй вэ? *
1 point
16. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Худалдан авах ажиллагааны хяналт, хариуцлага, үрашгийг нэмэгдүүлэх” чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд аль нь хамаарахгүй вэ? *
1 point
17. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын шударга, ил тод, хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах” чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд аль нь хамаарахгүй вэ? *
1 point
18. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг баталсан тогтоолын хэрэгжилтэд ямар субъект хяналт тавьж ажиллах вэ? *
1 point
19. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зорилгыг сонгоно уу *
1 point
20. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий субъектийг нэрлэнэ үү? *
1 point
21. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд хэрэгжилтийн тайлангаажил бүр ямар хугацаанд гаргаж хүргүүлэх вэ? *
1 point
22. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд хэрэгжилтийн тайлангаахаана хүргүүлэх вэ? *
1 point
23. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг ямар субъект батлах вэ? *
1 point
24. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг ямархугацаагаар батлах вэ? *
1 point
25. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг төрийн байгууллага, албан тушаалтан биелүүлэх, биелэлтийг холбогдох байгууллагад тайлагнах үүргийг ямар эрх зүйн баримт бичигт тусгасан бэ? *
1 point
26. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг ямар байгууллага батлах вэ? *
1 point
27. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын алба хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэн, санал дүгнэлтээ ямар субъектэд танилцуулах вэ? *
1 point
28. Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын албанаас ирүүлсэн тайлан, үнэлгээ, санал, дүгнэлтийг хэлэлцэж ямар шийдвэр гаргаж болох вэ? *
1 point
29. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд аль нь хамаарахгүй вэ? *
1 point
30. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бүс нутгийн болон олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх субъектийг нэрлэнэүү. *
1 point
31. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдлыг үнэлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхсубъектийг нэрлэнэ үү. *
1 point
32. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, аргачлалыг ............................................ баталж, мөрдүүлнэ. *
1 point
33. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “ Шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын шударга, ил тод, хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах”чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд аль нь хамаарахгүй вэ? *
1 point
34. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр яам, агентлаг, нутгийнөөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулж,дэмжлэг үзүүлэх субъектийг нэрлэнэ үү. *
1 point
35. Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо шаардлагатай гэж үзвэл Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, зөрчлийг арилгах, ажлаа эрчимжүүлэх талаар асуудлыг ...................................................... хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж болно. *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy