ระบบการขอใช้บริการยืมหนังสือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน/การสอบ ออนไลน์
คำแนะนำการใช้ระบบ
1. สามารถสืบค้นชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่งเพิ่มเติมได้ที่ http://library.nu.ac.th
2. เมื่อผู้ยืมทราบรายชื่อหนังสือที่จะใช้ล่วงหน้าแล้ว ให้ผู้ยืมแจ้งรายชื่อหนังสือก่อนวันมารับหนังสือไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (ไม่รวมวันกรอกข้อมูล)
3. โปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ภายใน หรือเบอร์มือถือที่บรรณารักษ์สามารถใช้ติดต่อท่านได้เกี่ยวกับรายการยืม (เพิ่มเติม)
4. โปรดกรอก Email ที่จะให้บรรณารักษ์ตอบกลับเพื่อแจ้งสรุปรายการยืมหนังสือ
5. เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว กรุณารอเช็คข้อมูลการตอบกลับจากอีเมล์ของบรรณารักษ์เพื่อยืนยันผลการขอใช้หนังสือ
ชื่อ - นามสกุล ผู้ยืม *
คำตอบของคุณ
E-Mail ผู้ยืม *
คำตอบของคุณ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
คำตอบของคุณ
เล่มที่ 1 ชื่อหนังสือ,จำนวนเล่ม,ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ *
คำตอบของคุณ
เล่มที่ 2 ชื่อหนังสือ,จำนวนเล่ม,ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์
คำตอบของคุณ
เล่มที่ 3 ชื่อหนังสือ,จำนวนเล่ม,ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์
คำตอบของคุณ
เล่มที่ 4 ชื่อหนังสือ,จำนวนเล่ม,ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์
คำตอบของคุณ
เล่มที่ 5 ชื่อหนังสือ,จำนวนเล่ม,ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์
คำตอบของคุณ
วันที่ที่จะใช้ *
ดด
/
วว
/
ปปปป
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ คุณวิเรืองลอง (บรรณารักษ์) ห้องอ่านหนังสือคณะเภสัชศาสตร์ โทรศัพท์ 055-963666
หรือ คุณเอกชัย (ห้องคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ 055-963617
จัดทำโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน Naresuan University รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ