แบบสอบถามเพื่อการวิจัย "การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง"
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำชี้แจง
1. โปรดตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการนำผลการวิจัยใช้
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 4 พฤติกรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กรุณาใส่รหัสนักศึกษา (เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนกันของการตอบแบบสอบถาม)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms