2. Krajowa Konferencja Scientix - formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenie udziału w 2. Krajowej Konferencji Scientix pn. "Dobre praktyki STEM"
Szczegółowy opis konferencji oraz program i opisy warsztatów znajdują się na stronie: http://scientix.pl/2-konferencja-scientix-2018/
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA: Jeżeli na dany warsztat skończyły się miejsca, to jest on usuwany z listy w danej turze warsztatowej.

Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Prosimy o podanie adresu do siebie (nie ogólnego adresu do szkoły/instytucji)
Your answer
Prosimy o wskazanie *
Uwaga: Pierwszeństwo w udziale w Konferencji mają czynni zawodowo nauczyciele.
Przedmioty
Prosimy o wskazanie przedmiotów, których Pani/Pan uczy. Można wskazać kilka.
Czy brała Pani/brał Pan udział we wcześniejszych wydarzeniach organizowanych przez Scientix (warsztaty, Konferencja w 2015 r., webinaria)
Szkoła/instytucja
Prosimy o podanie nazwy szkoły lub instytucji, w której Pani/Pan pracuje
Your answer
Miejscowość
Prosimy o podanie miejscowości, w której Pani/Pan pracuje
Your answer
Województwo
Prosimy o podanie województwa, w którym Pani/Pan pracuje
I sesja warsztatowa (23.11.2018 w godz. 15.45-17.00)
Prosimy o wybór jednego z poniższych warsztatów. Opis warsztatów dostępny jest na stronie http://scientix.pl/opis-warsztatow-23-24-11-2018/. UWAGA: po wyczerpaniu miejsc na poszczególne warsztaty, nie bedzie możliwości zapisania sie na nie.
II sesja warsztatowa (23.11.2018 w godz. 17.15-18.30)
Prosimy o wybór jednego z poniższych warsztatów. Opis warsztatów dostępny jest na stronie http://scientix.pl/opis-warsztatow-23-24-11-2018/
III sesja warsztatowa (24.11.2018 w godz. 11.45-13.00)
Prosimy o wybór jednego z poniższych warsztatów. Opis warsztatów dostępny jest na stronie http://scientix.pl/opis-warsztatow-23-24-11-2018/
Dyskusja w ramach okrągłych stołów (24.11.2018 w godz. 12.30-13.30
Aktywna prezentacja podczas "Giełdy pomysłów i dobrych praktyk".
Rodzaj prezentacji podczas "Giełdy" (np. kilkuminutowa prezentacja, poster, mini-warsztat lub stoisko). Proszę podać rodzaj i tytuł wystąpienia oraz ewentualnie potrzebny sprzęt.
Your answer
Czy są Państwo zainteresowani bezpłatnym noclegiem w pokoju dwuosobowym w Warszawie z 23 na 24.11.2018 r. (dotyczy osób prezentujących w sesji "Giełda ..." lub prowadzących warsztaty). Liczba miejsc ograniczona.
Oświadczam, że w razie rezygnacji z udziału w Konferencji, bez powiadomienia o tym organizatora najpóźniej do 20 listopada br., zobowiązuję się pokryć koszty w wysokości 200 PLN. *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz filmu podczas konferencji, a także na rozpowszechnianie przez Organizatorów wizerunku mojej osoby bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. *
Akceptuję regulamin Konferencji (dostępny na stronie http://scientix.pl/regulamin-2-konferencji/) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, w celach organizacji Konferencji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.). *
Obowiązek informacyjny: Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że:1) w momencie przekazania przeze mnie moich danych osobowych do Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (dalej w treści „ADO”) ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, ADO staje się administratorem danych osobowych;2) ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: iod@igf.edu.pl lub drogą pocztową na adres: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (dalej w treści „ADO”) ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość email na adres: iod@igf.edu.pl3) moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celach organizacji Konferencji; pozostałym celem jest uzasadniony interes ADO. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);4) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże rozumiem, że odmowa ich podania uniemożliwi realizację celu o którym mowa w ust. 3; w każdej chwili przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;5) Moje dane osobowe będą ujawniane: a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:• dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych);• dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. 6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;7) Moje dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3;8) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe; 9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 10) Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu; 11) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms