แบบทดสอบ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดรูปแบบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ออนไลน์ (Onlie) โดยจัดทำวีดีโอแนะนำความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ ได้ศึกษา โดยจัดทำวีดีโอ (VDO) องค์ความรู้เวลา 5 - 20 นาที พร้อมเอกสารประกอบ แบ่งเป็น 7 บท และกำหนดให้นักศึกษาทำแบบทดสอบ เมื่อผ่านการปฐมนิเทศ โดยนักศึกษาจะต้องทำคะแนนผ่านการทดสอบ 60 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
Captionless Image
Captionless Image
1.รหัสนักศึกษา *
2.คำนำหน้าชื่อ *
3.ชื่อ.สกุล *
4.สังกัดคณะ /สถาบัน /สำนักวิชา *
5.หมายเลขโทรศัพท์ *
6.อีเมล E-mail (ถ้ามี)
แบบทดสอบ หลังการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ (เกณฑ์ผ่าน คะแนน 60 เปอร์เซ็นต์)
Captionless Image
1.งานใดในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาน้อยที่สุด *
2. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ดีในการขอรับบริการ *
3.รหัสประจำตัวนักศึกษามีทั้งหมดกี่หลัก *
4.นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 ในการลงทะเบียนเรียนจะต้องเป็นไปตามข้อบังคบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี ปี พ.ศ. ใด *
5. ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินกี่หน่วยกิต *
6. ในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่ากี่หน่วยกิต *
7. หากภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาภายในกี่วัน *
8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้เกรด ม.ส. (I) *
9. นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใด *
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมบังคับได้แก่ข้อใด *
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse