แบบสำรวจเรื่อง “ภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข”
25 พฤศจิกายน 2561
เรียน บุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค)
เรื่อง แบบสำรวจเรื่อง “ภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข”

เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า โรงพยาบาลของรัฐ มีภาระงานจำนวนมากอันเนื่องมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจของผู้ป่วยหรือญาติ รวมทั้งการฟ้องร้องทางกฎหมายต่อบุคลากรและ/หรือสถานพยาบาล ส่งผลให้บุคลากรสาธารณสุขส่วนหนึ่งเสียขวัญและหมดกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขยังได้กำหนดนโยบายเรื่อง 2P SAFETY อันประกอบด้วย Patient + Personnel
กรมการแพทย์ในฐานะที่มีความรับผิดชอบทางวิชาการ และมีความประสงค์จะแก้ไขปัญหานี้ให้เป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบาย 2P SAFETY อันประกอบด้วย Patient + Personnel ....ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข(Personnel)มีความสุขในการปฎิบัติหน้าที่อันจะส่งผลดีต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย(Patient) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน เสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการตอบแบบสอบถาม “ภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ท่านปฏิบัติงานอยู่อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ คือ “แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค” เพื่อที่ทางกรมการแพทย์จะได้นำไปวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหา อันจะนำไปสู่การผลักดันให้มีมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด


ทั้งนี้การตอบแบบสอบถามดังกล่าวจะใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาที และขอรบกวนทุกท่านตอบแบบสอบถามอย่างช้าที่สุด ก่อนวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ

“แพทย์” Link: http://bit.ly/2zhPWLs
“พยาบาล”Link: http://bit.ly/2TpRbjQ
“เภสัขกร” Link : http://bit.ly/2ONQPAc
“นักเทคนิคการแพทย์” Link : http://bit.ly/2Kd7Zq4
“นักรังสีเทคนิค” Link : http://bit.ly/2QX1r1A

กรณีสงสัยหรือต้องการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถาม ติดต่อ
ผศ.นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ dmsmedlaw01@gmail.com

แบบสอบถามสำหรับ “นักเทคนิคการแพทย์”
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service