แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการใช้งานเว็บไซต์หลักสำนักหอสมุด มข. เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่สังกัด
Your opinions matters to us
หน่วยงานอื่นๆ (โปรดระบุ)
Your opinions matters to us
Your answer
เพศ *
Your opinions matters to us
อายุ *
Your opinions matters to us
ระดับการศึกษา *
Your opinions matters to us
สถานภาพ *
Your opinions matters to us
ส่วนที่ 2 : เพื่อทราบข้อมูลการใช้งานและความคิดเห็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์ http://library.kku.ac.th
ท่านเข้าเว็บไซต์ http://library.kku.ac.th ด้วยวิธีใด *
Required
ท่านเข้าเว็บไซต์ด้วยจุดประสงค์ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ท่านใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุด มข. มานานแค่ไหน *
ระยะเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง *
ช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์เป็นประจำ *
หากไม่เคยใช้ เหตุใดท่านถึงไม่เข้าใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ถ้าท่านเคยใช้เว็บแล้วสามารถข้ามคำถามข้อนี้ได้
ท่านเข้าใช้บริการออนไลน์ใดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประจำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 3 : อยากให้มีฟังก์ชั่นใหม่ ๆ อะไรเพิ่มขึ้น ในหน้าเว็บไซต์ http://library.kku.ac.th
Your answer
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับ http://library.kku.ac.th
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse - Terms of Service