PGN - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gm. Krupski Młyn - ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Gmina Krupski Młyn przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zapewni bezpieczeństwo energetyczne w mieście.
Gmina pozyskała dofinansowanie na opracowania Planu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie pokrywa 85% kosztów opracowania planu.

Opracowanie dokumentów zostało zlecone firmie AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie.

W przyszłości dzięki posiadanemu „Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej” Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).

Wypełnienie ankiety nie będzie zmuszało mieszkańca czy przedsiębiorcy do wykonania zamierzonych prac. Wręcz przeciwnie – wypełniona ankieta to szansa na pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, m. in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Jeżeli ankieta nie zostanie wypełniona, Gmina nie będzie miała informacji o stanie aktualnym i ewentualnych potrzebach energetycznych mieszkańców, a co za tym idzie, potrzeby te nie zostaną ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej i w przyszłości zamknięta będzie droga do pozyskania środków na te cele.
W związku z tym zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Krupski Młyn o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki energetycznej w firmie. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej Gminy.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do dnia
16 stycznia 2015 r. !!!

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z:
• firmą AT GROUP S.A., tel. 695 919 607, e-mail: justyna.zastrzezynska@atgroupsa.pl
• Urzędem Gminy, ul. Krasickiego 9, tel. 032 285 70 16, e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl

Dziękujemy za zaangażowanie w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Wójt Gminy
Jan Murowski


Wypełnienie ankiety oznacza, że mieszkaniec przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że:
1. Działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krupski Młyn oraz firmę AT GROUP S.A. związanej z Gminą stosowną umową na potrzeby opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn”
2. Dane osobowe gromadzone są w celu realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn”.
3. Zgoda mieszkańca na przetwarzanie danych jest dobrowolna; został on poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do jego danych i ich poprawiania.

Projekt: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question