Ankieta monitorująca dla beneficjenta na potrzeby monitorowania realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"
Szanowni Państwo,
Zgodnie z zapisami Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność udostępniamy Państwu ankietę monitorującą. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki, w formie zbiorczej posłużą do oceny stopnia realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD „Kraina Rawki”. Ankietę należy wypełnić i odesłać w nieprzekraczającym terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dziękujemy!
LGD "Kraina Rawki"

Oświadczenie

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, iż :
1. Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, mail: biuro@krainarawki.eu
2. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby monitoringu, ewaluacji i promocji wdrażanych projektów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 20 umowy o przyznaniu pomocy zobowiązani są Państwo do przekazywania i udostępniania Zarządowi Województwa i LGD „Kraina Rawki” oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych.
5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem służb i organów administracji publicznej, upoważnionych z mocy prawa, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
1. Dane dotyczące beneficjenta
1.1. Imię i nazwisko/ nazwa Beneficjenta *
Your answer
1.2. Adres zamieszkania/ siedziby Beneficjenta *
Your answer
1.3. Numer wniosku nadany przez LGD „Kraina Rawki” *
Your answer
1.4. Tytuł operacji/ zadania *
Your answer
1.5. Adres miejsca realizacji operacji/ zadania (wypełnić jeżeli inny niż w pkt. 2)
Your answer
1.6. Numer umowy o przyznaniu pomocy *
Your answer
1.7. Wnioskowana kwota pomocy we wniosku o przyznanie pomocy składanego do LGD „Kraina Rawki” (zł) *
Your answer
1.8. Kwota pomocy ustalona przez Radę LGD „Kraina Rawki”
Your answer
1.9 Kwota pomocy przyznana w umowie przyznania pomocy (zł) *
Your answer
1.10. Data podpisania umowy przyznania pomocy *
MM
/
DD
/
YYYY
1.11. Wypłacona kwota pomocy (zł) *
Your answer
1.12. Data otrzymania płatności ostatecznej na koncie Beneficjenta
MM
/
DD
/
YYYY
1.13. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu
Your answer
1.14. Nr telefonu osoby uprawnionej do kontaktu
Your answer
1.15. E-mail osoby uprawnionej do kontaktu
Your answer
2. Zgodność operacji/ zadania z celami i przedsięwzięciami w LSR Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”
Które cele i przedsięwzięcie Pan/Pani realizuje?
3. Wskaźniki realizacji operacji (LSR) - rezultat
Wartość wskaźnika rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (z wyłączeniem działalności polegającej na tworzeniu miejsc noclegowych)" w operacji, którą Pan/Pani realizuje
Your answer
Wartość wskaźnika rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku ROZWINIĘCIA ISTNIEJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (z wyłączeniem działalności polegającej na tworzeniu miejsc noclegowych)" w operacji, którą Pan/Pani realizuje
Your answer
Wartość wskaźnika rezultatu "Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku" w operacji, którą Pan/Pani realizuje
Your answer
4. Wskaźniki realizacji operacji (LSR) – produkt
Wartość wskaźnika produktu "Liczba operacji polegających na UTWORZENIU nowego przedsiębiorstwa w wyniku udzielonego doradztwa." w operacji, którą Pan/Pani realizuje *
Wartość wskaźnika produktu "Liczba operacji polegających na ROZWOJU istniejącego przedsiębiorstwa w wyniku udzielonego doradztwa." w operacji, którą Pan/Pani realizuje *
Wartość wskaźnika produktu "Liczba podjętych lub rozwiniętych działalności mających na celu świadczenie usług noclegowych w tym liczba podjętych działalności przez osoby z grup defaworyzowanych." w operacji, którą Pan/Pani realizuje *
5. Wskaźniki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) realizowane przez Beneficjenta
Liczba utworzonych miejsc pracy (Wartość docelowa wskaźnika zgodnie z umową) *
Jednostka miary - pełen etat
0
1
2
3
4
5
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Osoby młode do ukończenia 25 roku życia
Osoby powyżej 50 roku życia
Liczba utworzonych miejsc pracy (Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji operacji) *
Jednostka miary - pełen etat
0
1
2
3
4
5
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Osoby młode do ukończenia 25 roku życia
Osoby powyżej 50 roku życia
Liczba utrzymanych miejsc pracy (Wartość docelowa wskaźnika zgodnie z umową) *
Jednostka miary - pełen etat
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Liczba utrzymanych miejsc pracy (Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji operacji)
Jednostka miary - pełen etat
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Liczba nowych miejsc noclegowych (Wartość docelowa wskaźnika zgodnie z umową) *
Jednostka miary - sztuka
Your answer
Liczba nowych miejsc noclegowych (Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji operacji) *
Jednostka miary - sztuka
Your answer
6. Problemy w realizacji operacji
Jeśli wystąpiły proszę określić, jakie (od momentu złożenia wniosku do LGD Kraina Rawki do płatności końcowej)
Your answer
Dane dotyczące operacji
7. Liczba osób z grup/y defaworyzowanych/ej (osoby do 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia) do których/ej skierowane/y był/y projekt/y:
0
1
2
3
4
5
Osoby do 25 roku życia
Osoby w wieku 50+
8. Skąd dowiedział/a się Pan/i o możliwości składania wniosków w LGD? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, a w przypadku trudności z wybraniem jednego źródła informacji, proszę wybrać to, które było dla Pana/i kluczowe w podjęciu decyzji o składaniu wniosku).
9. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej do LGD? (Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które oddają Pana/i opinię).
10. Czy na etapie składania wniosku korzystał/a Pan/i z jakiejś formy wsparcia ze strony LGD?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy